Pokladňa a Sklad
 

Práca s dokladmi po zmene DPH

Nižšie popisované pracovné postupy je možné aplikovať primárne po zmene niektorej z hladín DPH v aplikácii. V prípade, že nenastala zmena DPH, nižšie popisované ovládacie prvky sa v aplikácii nemusia aktivovať.

Zmena DPH v rozpracovaných odbytových dokladoch ako objednávky, zákazky, ponuky, zápožičky.

Zmenu hladín DPH v odberateľských odbytových dokladoch je potrebné vykonať manuálne. Aplikácia nemôže svojvoľne upraviť ceny, pretože vo všeobecnosti sa nedá určiť, či pri zmene DPH majú byť zachované ceny bez DPH alebo s DPH. Ďalej, vo všeobecnosti môže zmena DPH spôsobiť potrebu nového nacenenia ponúk alebo objednávok. Aktualizáciu DPH a cien v odberateľských odbytových dokladoch vykonáte nasledovným spôsobom:

 1. Otvoríte požadovaný doklad na úpravu, kliknutím na tlačidlo Upraviť.
 2. Následne vykonajte aktualizáciu cien, kliknutím na tlačidlo Akt. ceny. Nasledovné voľby sa zobrazia iba v prípade, že od poslednej úpravy dokladu došlo ku zmene DPH. Aktualizáciu cien môžete vykonať dvoma spôsobmi:
  1. DPH na položkách - V tomto prípade sa aktualizujú hodnoty DPH na jednotlivých položkách dokladu (podľa hladín DPH na jednotlivých skladových kartách). V prípade, že došlo ku zmene niektorej z hladín DPH, upraví sa výsledná cena s DPH za mernú jednotku na danej položke. V tomto prípade zostávajú zachované ceny bez DPH a vypočítavajú sa nové ceny s DPH.
  2. DPH na položkách (cenu s DPH zachovať) - V tomto prípade sa aktualizujú hodnoty DPH na jednotlivých položkách dokladu (podľa hladín DPH na jednotlivých skladových kartách). V prípade, že došlo ku zmene niektorej z hladín DPH, upraví sa cena bez DPH tak, aby zostali zachované ceny s DPH za mernú jednotku na danej položke.
 3. Skontrolujte si upravené ceny v prípade omylu je ešte stále možnosť zatvoriť doklad bez uloženia zmien.
 4. Ak súhlasíte s vykonanými úpravami, kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak by ste sa rozhodli priamo vyúčtovať objednávku, ktorá bola vytvorená ešte podľa predchádzajúcich hladín DPH, môžete tento úkon vykonať bez predchádzajúcej úpravy kliknutím na tlačidlo Vyúčtovať. Pred samotným vyúčtovaním program skontroluje hladiny DPH na jednotlivých položkách a v prípade potreby prepočíta ceny s DPH. Na túto skutočnosť budete upozornení hlásením v aplikácii. Vyúčtovanie odberateľských odbytových dokladov je vykonávané vždy podľa aktuálnych hladín DPH. Ak by ste potrebovali spätne vytvoriť doklad s predchádzajúcimi hodnotami DPH, toto je možné vykonať manuálne v Dokladoch.

Zmena hladín DPH v odberateľských cenníkoch.

V prípade, že používate odberateľské cenníky, ktoré obsahujú konkrétne položky s konkrétnymi cenami, pri zmene hladiny DPH je potrebné aj tieto cenníky upraviť. Neodporúčame iba upraviť existujúci cenník na nové hladiny DPH. Týmto Vám môžu nastať komplikácie s históriou cien, prípadne zlým naceňovaním v dokladoch, ak budete potrebovať vytvoriť doklad v predchádzajúcej hladine DPH. Odporúčame nasledovný postup, ktorý je potrebné vykonať pre každý cenník nezávisle:

 1. V zozname vyberte cenník, ktorý chcete upraviť na nové hladiny DPH.
 2. Kliknite na tlačidlo Úprava.
 3. Zafajknite poličko a nastavte platnosť cenníka do posledného dňa, pedy platí pôvodná nezmenená daňová hladina.
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Nový.
 5. Upravte názov nového cenníka.
 6. Zmente dátum platnosti cenníka od prvého dňa, kedy platí nová zmenená daňová hladina.
 7. Kliknite na tlačidlo Akt. DPH, čo spôsobí aktualizáciu cien položiek v cenníku.
 8. Skontrolujte ceny jednotlivých položiek a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Vytvorenie dobropisu z faktúry.

V prípade použitia funkcie automatického vytvorenia dobropisu z faktúry sa na vytváranom dobropise zachovávajú pôvodné hladiny DPH.

Vytvorenie dokladu faktúry, dodacieho listu alebo dobropisu s predchádzajúcimi hodnotami DPH.

V prípade, že potrebujte zaevidovať doklad do staršieho obdobia, kde boli predchádzajúce hodnoty DPH, postupujte nasledovne:
 1. V dokladoch kliknite na tlačidlo Nová.
 2. Pred pridávaním položiek do dokladu kliknite na tlačidlo Zmena DPH. Upravte požadované hladiny DPH so zachovaním poradia. Ak máte napríklad prvú daňovú hladinu 20% a potrebujete ju zmeniť na 19%, zmenu vykonajte v danej daňovej hladine.
 3. Kliknite na tlačidlo Použi.
 4. Môžete pokračovať v pridávaní položiek do dokladu, pričom by mali byť použité zmenené hodnoty DPH.

Refund účtenky s predchádzajúcimi hodnotami DPH

Pri refunde alebo dobropise platí, že DPH na položkách sa použije taká, aká bola v čase vzniku daňovej povinnosti. V prípade, že potrebujete vykonať refund účtenky s predchádzajúcimi hodnotami DPH (napr.: potrebujete spraviť refund účtenky, ktorá bola vytvorená 11.12.2010 s DPH 19% a refundáciu robíte 8.1.2011) máte nasledovné dve možnosti:

 • Refundácia existujúcej účtenky
  1. V novom predaji stlačíte tlačidlo F9 a vyberiete účtenku, ktorú chcete refundovať.
  2. Stlačíte kombináciu kláves CTRL + F9, čím nastavíte refundáciu.
  3. Keďže účtenka, ktorú ste vybrali bola vyrobená s DPH 19%, tieto hladiny boli aj načítané. Skontroľujte koncové ceny položiek a výslednú sumu a refund môžete ukončiť tlačidlom F5.
 • Refundácia účtenky, ktorá sa v databáze nenachádza
  1. Po pridaní prvej položky do účtenky stlačte kombináciu kláves CTRL + F9 čím nastavíte refundáciu. Kliknite na tlačidlo Zmena DPH. Upravte požadované hladiny DPH so zachovaním poradia. Ak máte napríklad prvú daňovú hladinu 20% a potrebujete ju zmeniť na 19%, zmenu vykonajte v danej daňovej hladine. Po zmene kliknite na tlačidlo Použi.
  2. Na všetkých položkách, ktoré už máte pridané do dokladu, skontroľujte koncové ceny pre zákazníka a opravte ich tak, ako ich potrebujete na refundovanej účtenke. Tento krok musíte vykonať, pretože zmenou DPH z 20% na 19% sa ich koncová cena zmenila.
  3. Môžete pokračovať v pridávaní položiek do dokladu.
  4. Skontroľujte celý doklad. V tabuľke položiek je stĺpec DPH, kde skontroľujete, aké DPH sa akuálne používajú.
  5. Ukončite refund stlačením tlačidla F5.

Upozornenie: Aby daná funkcionalita pri refunde účtenky fungovala, musíte mať verziu aplikácie 1.30.956 a vyššiu.

Ďalšie upozornenia v súvislosti so zmenou DPH.

 

 • V prípade úpravy staršieho dokladu, kde boli použité predchádzajúce hodnoty DPH, pri pridaní položky do dokladu sa použijú pôvodné hodnoty DPH. Prepočet sa vykonáva na základe pozície použitej DPH v nastavení aplikácie. Ak bola predtým DPH1 nastavená na 19% a následne zmenená na 20%, program v tomto prípade bude vedieť, že položky s 20% DPH bude v staršom doklade automaticky meniť na 19%, teda meniť príslušnú daňovú hladinu, aby to nemusel vykonávať užívateľ ručne.
 • V prípade storna staršieho dokladu v ONLINE predaji, program zachová pôvodné ceny s DPH. V zariadení pokladne alebo fiškálnom je potrebné zachovať nastavenú staršiu pôvodnú DPH 19%.
 • V niektorých častiach aplikácie je doplnená kontrola položiek, či sú všetky hladiny DPH podľa aktuálneho nastavenia. Táto kontrola sa nachádza vo vyúčtovaní odberateľských odbytových dokladov (objednávka, zákazka, ...) a v ONLINE predaji. V prípade, že nevykonáte v správny čas zmenu DPH a aktuálne nastavenia hladín DPH sa nezmenia, aplikácia nebude mať dôvod upozorňovať.
 • Nie je možné kombinovať dodacie listy s rôznymi hladinami DPH na jednej zbernej faktúre. V tomto prípade máme na mysli takú situáciu, že jeden dodací list má položky s pôvodnou hodnotou DPH a iný dodací list má položky už s novou hodnotou DPH. Toto obmedzenie neplatí v prípade použitia rôznych hodnôt DPH ale v rámci aktuálneho nastavenia (napríklad 20%, 10%).
 • Odporúčaný postup vyúčtovania dodacích listov: V dokladoch si označte dodacie listy, ktoré chcete vyúčtovať (s pôvodnou hladinou DPH zvlášť a s novou DPH zvlášť), kliknite na tlačidlo Nová a vyberte možnosť vytvorenia zbernej faktúry z dodacích listov. Vytvorený doklad automaticky preberie správne hodnoty DPH z označených dodacích listov.

 

 

Write by Author / Vytvorené by