Pokladňa a Sklad
 

Predajca - prvé kroky

Cieľom tohto článku je previesť Vás inštaláciou aplikácie, konfiguráciou aplikácie a následne všetkými modulmi aplikácie tak, aby ste mali všetky potrebné informácie a mohli s aplikáciou začať pracovať. V článku nebudeme opisovať podrobne všetky časti systému. Na podrobné návody budeme v tomto článku len odkazovať. Ak budete mať záujem ešte viac rozšíriť svoje vedomosti, odporúčame Vám prejsť na zoznam návodov a prečítať si aj ďalšie návody, ktoré v tomto článku nie sú priamo spomenuté.

Skladové hospodárstvo slúži na evidenciu skladu, sledovanie a riadenie obchodných vzťahov, hotovostný predaj a mnohé iné. Medzi prednosti aplikácie patrí jednoduchosť, komplexnosť a jednotnosť.

Ak chcete s aplikáciou začať pracovať, mali by ste zvládnuť:

 1. Inštalácia aplikácie a prvé spustenie
 2. Základné nastavenie
 3. Vytvorenie skladových kariet
 4. Adresár
 5. Naskladnenie tovaru
 6. On-line predaj
 7. Off-line predaj
 8. Modul odbytu
 9. Modul financií
 10. Modul servisu
 11. Cenníky

Týchto niekoľko bodov predstavuje základnú bázu znalostí, v ktorých je obsiahnutá väčšina funkcionalít a pracovných "okien", s ktorými sa v aplikácii stretnete. Samozrejme, nie všetci zákazníci používajú on-line predaj, nie všetci potrebujú off-line predaj, nie všetci majú licenciu na využívanie cenníkov a podobne. Je teda na Vás, či si dané články prečítate, alebo ich preskočíte.

Inštalácia aplikácie a prvé spustenie

Odporúčame Vám naištalovať si poslednú verziu aplikácie, ktorú môžete stiahnuť na stránkach nášho webového portálu. Návod si môžete prečítať tu: Stiahnutie aplikácie z internetu. O tom, ako aplikáciu nainštalovať, si môžete prečítať v článku Inštalácia aplikácie.

Po nainštalovaní aplikácie budete mať na Vašej pracovnej ploche ikonu iKelp Predajca. Ikona na spustenie aplikácie sa pridá aj do ponuky programov. Návod na prvé spustenie programu nájdete v článku Prvé spustenie. Prvé spustenie aplikácie si bude vyžadovať registráciu aplikácie (zadanie licenčného kľúča a overovacieho kľúča). V článku Registrácia aplikácie sa o registrácii dozviete všetko potrebné.

Základné nastavenie

Keď už máte aplikáciu nainštalovanú a spustenú, je potrenbé nastaviť základné nastavenia. Tieto sú opísané v článku Nastavenia - základné nastavenia.

Dôležité je, aby ste vedeli ako máte zálohovať databázu a ako je možné obnoviť databázu zo zálohy. Prečítajte si článok Záloha a obnova databázy.

Vytvorenie skladových kariet

V prvom rade musíte vytvoriť skladové karty. Skladové karty môžete vytvoriť ručne alebo ich importovať z CSV súboru. Na skladovej karte nastavíte jej názov, kód, typ karty, skladovú cenu, viacero predajných cien, hladinu DPH, informácie pre off-line pokladňu, čiarové kódy, hmotnosť, popis, ďalšie vlastnosti skladových kariet, skupiny, do ktorých ich môžete zaradiť a iné. Viac sa o vytvorení skladovej karty dozviete v článku Skladové karty - predstavenie.

Adresár

Adresár obsahuje zoznam existujúcich kontaktov Vašej spoločnosti. Na kontakte evidujete meno, IČO, DIČ, IČ DPH rôzne adresy, poznámky, pripojené dokumenty, bankové účty. Kontakty zaraďujete do kategórií, nastavujete im povolené cenové hladiny, cenníky a mnohé ďalšie. O adresári si viacej prečítate v článku Adresár - predstavenie.

Naskladnenie tovaru

Prvý modul, s ktorým sa stretnete je sklad. Do tohto modulu patrí predovšetkým evidencia skladových kariet, príjem na sklad a výdaj zo skladu. Ako prvú operáciu po vytvorení skladových kariet bude príjem množstva na sklad. Vytvoríte teda svoju prvú príjemku. Viac sa o príjemke dočítate v článku Príjem - zoznam príjemok a v článku Príjem - nová príjemka a úprava.

On-line predaj

On-line predaj je predaj na fiskálnej tlačiarni (prípadne na registračnej pokladnici) cez počítač. V počítači pripravíte doklad (cez okno Predaj) a počítač následne doklad odošle na fiskálnu tlačiareň, ktorá doklad vytlačí.

On-line predaj je potrebné najprv nastaviť. Návod nájdete v článku Nastavenia - POS On-line predaj. V článku Predaj - predstavenie a prvý on-line predaj sa dozviete ako cez on-line predaj predávať.

Off-line predaj

Off-line predaj ja taký predaj, pri ktorom sa do registračnej pokladnice najprv naplnia skladové karty. Následne je možné predávať samostatne cez pokladnicu, bez nutnosti používania počítača. Neskôr je možné vyčítať predané množstvá a urobiť denné alebo mesačné uzávierky.

Nastavenie registračnej pokladnice pre Off-line predaj podrobne popisuje nasledovný článok: Nastavenia - Off-line predaj. V článku Predaj - Off-line - export skladových kariet sa dočítate, ako do pokladnice exportovať skladové karty.

Modul odbytu

Modul odbyt zahŕňa vytváranie dodávateľských a odberateľských objednávok, ponúk, zákazok alebo zápožičiek. V module odbytu je tiež možné evidovať úlohy. Vytvorené doklady (objednávky a iné) je následne možné vyúčtovať do finančného dokladu (dodací list, faktúra, preddavková faktúra). O module odbytu sa viac dozviete v článku Odbyt - predstavenie, nová objednávka a zákazka.

Modul financie

Modul financie slúži na evidovanie finančných dokladov. To sú faktúry, preddavkové faktúry, dodacie listy. V dokladoch finančných dokladov sa tiež nachádzajú aj účtenky hotovostného predaja cez on-line predaj. Viac o zozname finančných dokladov a o vytvorení nového dokladu nájdete v článkoch Doklady - predstavenie a prvý dodací list a Doklady - odberateľská faktúra a dobropis.

Modul servis

Servisné doklady (opravy, reklamácie, pravidelné údržby) sú svojou evidenciou veľmi podobné odbytovým dokladom. Väčšina funkcií je rovnaká a aj okná pre zoznam a editáciu dokladov sú rovnaké. Podobne aj vyúčtovanie dokladov je rovnaké, ako v module odbytu. Viac sa o module Servis dočítate v článkoch Servis - predstavenie a Servis - nová oprava a jej úprava.

Cenníky

Skladová karta má definované tri základné ceny: cena 1, cena 2 a cena 3. Obyčajne je cena 1 základná maloobchodná cena, cena 2 je zvýhodnená a cena 3 je nejaká špeciálna. Navyše je možné pomocou cenníkov definovať dátumovo obmedzené akcie, zľavy na konkrétne tovary alebo na konkrétne kategórie tovarov. Zľavy je možné zadávať sumou alebo percentom a tiež je možné definovať prioritu jednotlivých cenníkov, pokiaľ ich má zákazník viac. Cenníky je možné vytvárať pre všetkých zákazníkov alebo pre konkrétnych zákazníkov. Viac sa o cenníkoch dozviete v článku Cenníky - predstavenie a vytvorenie nového.

Write by Author / Vytvorené by