Pokladňa a Sklad
 

Zmena DPH z 19% na 20%

Všeobecné informácie a upozornenia

Návod obsahuje metodické pokyny a postup zmeny DPH. Ako príklad je uvedená zmena jednej daňovej hladiny z 19% na 20%. Návod pokrýva väčšinu typických scenárov v akých môže byť nasadená aplikácia iKelp Predajca ako obchodný systém, avšak je potrebné mať na pamäti, že môžu existovať určité špecifiká riešenia, prípadne individuálne časti nasadeného systému, ktoré je potrebné zohľadniť a nemusia byť uvedené v tomto návode. Pred tým, než začnete so samotnou zmenou DPH, najprv si podrobne prečítajte tento návod, aby ste postupovali podľa odporúčaného postupu a vopred si prečítali upozornenia a dôležité informácie k jednotlivým krokom postupu zmeny DPH.

Aby bolo možné vykonať zmenu DPH popisovanú v tomto návode a s tým súvisiace úkony prostredníctvom užívateľského rozhrania, je potrebné používať aplikáciu iKelp Predajca verziu 1.30.936 a vyššiu (prípadne verziu 1.28.5.xx, avšak s určitými obmedzeniami).

V prípade, že máte staršiu verziu aplikácie a potrebujete ju aktualizovať, tento úkon je potrebné vykonať výlučne plnohodnotnou inštaláciou novšej verzie aplikácie. Je potrebné si uvedomiť, že aplikácia iKelp Predajca spolupracuje so zariadeniami a na komunikáciu s nimi používa komponenty, ktoré je potrebné takisto aktualizovať a korektne nainštalovať v operačnom systéme. Pred samotnou inštaláciu sa vždy presvedčte, že máte aktuálnu verziu aplikácie iKelp Predajca v sekcii Stiahnuť.

Aby ste mohli používať aktuálne verzie aplikácie iKelp Predajca, musíte mať predplatenú a platnú údržbu a táto musí byť v aplikácii registrovanú.

Vykonanie zmeny DPH je síce možné aj v aplikácii iKelp Predajca vo verzii 1.28.5xx, avšak daná verzia aplikácie neobsahuje nižšie popísané nástroje, najmä možnosť evidencie dokladov so starou hodnotou DPH a určité kontrolné mechanizmy. Avšak princíp prechodu, ktorý je popísaný nižšie zostáva nezmenený.

Zmenu DPH je potrebné obvykle vykonať aj na zariadeniach. Kontaktujte prosím svoju servisnú organizáciu ohľadom realizácie zmeny DPH na fiskálnom zariadení.

Postup prechodu na 20% DPH:

 1. Pred vykonaním akýchkoľvek zmien zálohujte všetky databázy, nastavenia, inštalačné adresáre a odporúčame vykonať aj zálohu nastavení pripojených zariadení ak takýto úkon umožňujú. Možnosť návratu v prípade komplikácií alebo chybného kroku sú častokrát neoceniteľnými.
 2. Aktualizácia aplikácie iKelp Predajca na verziu minimálne 1.30.936. Aplikáciu vždy inštalujte. Inštalácia zabezpečuje aj aktualizáciu ďalších doplňujúcich komponentov, ktoré sú potrebné pre správnu funkčnosť aplikácie ako i komunikáciu so zariadeniami. V prípade, že využívate aj modul E-Shop, je potrebné aktualizovať príslušné Addins pre E-Shop (ak ste používali Addins pred verziou 1.30.926). V prípade, že prechádzate z verzie aplikácie 1.28.xxx na 1.30.xxx majte na pamäti, že pôvodná verzia aplikácie môže využívať rôzne Addins pre verziu 1.28.xxx a vopred si pripravte ich alternatívy pre verziu 1.30.xxx. Nezabúdajte aj na rôzne špecifiká daného riešenia, ako napríklad individuálne výstupy. Podporovaným scénarom aktualizácie aplikácie je len inštalácia novšej verzie a iným postupom môžu nastať zbytočné komplikácie a neočakávané situácie.
 3. V nastaveniach aplikácie zmeňte hodnoty DPH nasledovne: DPH1=20%, DPH2=10%. V prípade, že ste používal pôvodné hladiny v opačnom poradí DPH1 bola 10% alebo 0% a DPH2 bola 19%, nové hladiny DPH je tiež potrebné zadať v opačnom poradí. Principiálne sa mení hodnota z 19% na 20%. Postup:
  1. Kliknite v menu Nastavenia, na položku Nastavenia.
  2. Keď sa Vám zobrazí okno s nastaveniami, kliknite v ľavej časti v strome nastavení na položku Doklady.
  3. V pravej časti sa zobrazí nastavenie DPH pre jednotlivé hladiny DPH0, DPH1, DPH2.
  4. Upravte hodnoty na nové hladiny DPH.
  5. Skontrolujte, či je predvolená správna daňová hladina (fajočka v stĺpci Pred.).
  6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 4. Skontrolujte, či máte správnu predvolenú hladinu DPH. Predvolená hladina DPH sa používa pri vytváraní nových skladových kariet ako predvolená.
 5. Zmeňte hodnotu DPH na skladových kartách. Označte všetky skladové karty s 19% DPH (môžete si ich vybrať pomocou filtra) a vykonajte hromadnú úpravu cien, konkrétne zmenu DPH na 20%. Zvážte, či pri zmene hodnoty DPH zachováte pôvodné ceny s DPH alebo pôvodné ceny bez DPH. V prípade, že zmeníte koncové ceny tovarov a v predajni máte tovary označené cenovkami alebo etiketami, tieto budete musieť vyrobiť s novými cenami. Postup:
  1. Vyberte a označte požadované skladové karty (hromadne pravým tlačidlom myši).
  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na názov niektorej zo skladových kariet.
  3. Vyberte voľbu Hromadná úprava cien.
  4. V zobrazenom okne, vľavo hore vyberte, ktoré ceny majú zostať zachované bez DPH / s DPH.
  5. V zobrazenom okne, vľavo dole nastavte požadovanú hladinu DPH a kliknite na tlačidlo Zmeň, ktoré sa nachádza vpravo od kolonky, kde sa nastavuje nová hladina DPH.
  6. V zobrazenom okne kliknite na tlačidlo Zatvoriť.
 6. V prípade, že používate registračné pokladnice v režime OFFLINE, je potrebné opätovne naprogramovať PLU položky v daných zariadeniach formou opätovného exportu skladových kariet do zariadení. V prípade, že používate aplikáciu iKelp Predajca verziu 1.28.xxx, je potrebné mať nastavené hodnoty DPH zhodne v aplikácii aj v zariadeniach. V prípade, že používate aplikáciu iKelp Predajca verziu 1.30.xxx, nie je potrebné dodržať poradie, avšak všetky používané hodnoty DPH musia v zariadeniach existovať, aplikácia si automaticky zistí správne poradie.
 7. V prípade, že používate registračné pokladnice alebo fiskálne moduly v ONLINE režime je potrebné dodržať nasledovné pravidlá:
  1. Ak používate aplikáciu iKelp Predajca verziu 1.28.xxx a aplikáciu iKelp Device Manager verziu 1.10.xxx, je potrebné, aby ste mali zhodne nastavené daňové hladiny v zariadení a nastavení aplikácie iKelp Device Manager. Táto kombinácia nastáva v prípade, že používate tzv. nefiskalizované zariadenia.
  2. Ak používate aplikáciu iKelp Predajca verziu 1.30.xxx a aplikáciu iKelp Device Manager verziu 1.12.xxx,  nie je potrebné mať zhodné poradie daňových hladín v zariadení a aplikácii iKelp Device Manager, pretože pri predaji prebieha automatická detekcia správneho poradia. Táto automatická detekcia musí byť však v aplikácii zapnutá. Táto kombinácia nastáva v prípade použitia tzv. nefiskalizovaných zariadení.
  3. Ak používate aplikáciu iKelp Predajca verziu 1.30.xxx a aplikáciu iKelp POS Manažér,  nie je potrebné mať zhodné poradie daňových hladín v zariadení a aplikácii iKelp POS Manažér, pretože pri predaji prebieha automatická detekcia správneho poradia. Táto kombinácia nastáva v prípade použitia tzv. fiskalizovaných zariadení.

Najčastejšie situácie, s ktorými sa môžete stretnúť pri zmene hladiny DPH sú popísané v návode Práca s dokladmi po zmene DPH. Odporúčame Vám tento návod preštudovať.

Zmena DPH obvykle nastáva na prelome účtovných rokov. Upozorňujeme Vás, že pravdepodobne bude potrebné vykonať aj nulovanie počítadiel dokladov a zmenu prefixov dokladov, ak sú používané individuálne nastavené prefixy.

Write by Author / Vytvorené by