Pokladňa a Sklad
 

Kreditný vlastný účet - scenár Fitnescentra

Vzhľadom na legislatívne zmeny súvisiace so zavedením zákona o eKase a jedno a viacúčelových poukazoch, Vám odporúčame daný postup skonzultovať s Vaším účtovníkom. V tomto návode si opíšeme vhodné nastavenia pre kreditný vlastný účet. Článok je vhodný pre fitnescentrá, ktoré svojim zákazníkom umožňujú nakupovanie kreditu a jeho následné čerpanie za tovar alebo služby ktoré dané zariadenie ponúka.

Popis scenára

Máte podnik fitnescentrum, reštauráciu, alebo kaviareň, v ktorom si Vaši zákazníci môžu dokupovať kredit a ktorý si následne čerpajú?

V modelovom scenári Vám predstavíme možnosti dokupovania kreditu a jeho presunu do tzv. "Kreditného vlastného účtu zákazníka". Ako príklad uveďme, že zákazník má možnosť dokupovania kreditu v hodnote napr. 20€, 50€ a 100€ s DPH. Rozhodli ste sa motivovať zákazníkov pre zakúpenie kreditu maximálnej hodnoty a to tak, že ak si zákazník dokúpi kredit, bude mu navyše pripočítaných určitý počet kreditov ako bonus?

Pri dobití v hodnote 20€, do Kreditného vlastného účtu bude automaticky odvedený kredit vo výške 21 kreditov, v prípade dokúpenia kreditu v hodnote 50€ mu do vlastného účtu bude odvedených 55 kreditov a pri sume 100€ to bude až 115 kreditov. (Hodnotu bonusu za dobitie kreditu viete definovať ako na skladovú kategóriu, tak aj na konkrétne skladové karty. Je teda možné zadefinovať rôzny hodnotový bonus. Je len na Vás aký bonus budete Vašim zákazníkom poskytovať.Ako potvrdenie o dobití kreditu vystaví obsluha zákazníkovi daňový doklad z fiskálnej tlačiarne. Následné potvrdenie o čerpaní kreditu odporúčame tlačiť na bonovacej tlačiarni nakoľko sa nejedná o hotovostný - daňový doklad, ale len informatívny výpis o čerpaní pre klienta.

Nastavenie

 1. Vyberte v menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
 2. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Doklady -> Predaj.
  1. Aplikujte nastavenie: Kontrola kreditu pri predaji.
 3. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Doklady -> Druhy dokladov.
  1. Kliknutím na tlačidlo "Pridať" prídáte nový druh pohybu. 
  2. V zobrazenom okne nastavte: Typ druhu -> Odb. pokladničný doklad (ECR).
  3. V zobrazenom okne nastavte: Názov druhu -> POS - Kredit.
  4. V zobrazenom okne nastavte: Maska -> <y><MM><C4>4<crc13>. Viac informácií o vytváraní druhov dokladov sa dočítate v tomto návode Nastavenia - moduly, typy a druhy dokladov
 4. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Financie.
  1. Aktivujte nastavenie: Evidovanie vlastných účtov -> Kreditný vl. účet.
  2. Ak sa bude hodnota kreditu vypočítavať z predajných cien s DPH, aktivujte aj nastavenie: DPH.
  3. Nastavte zaokrúhlovanie na 2 desatinné miesta.
 5. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Financie -> Vlastné účty.
  1. Nastavte predvytvorený účet ako prednastavený, aktivovanie nastavenia "Pr.".
 6. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Financie -> Druhy úhrad.
  1. V pravej časti okna vyfiltrujte druhy pohybov pre Vlastný účet.
  2. Skontrolujte, či sú aktívne druhy pohybov "Platba kreditom" a "Kredit refund" a či je na druhoch aktívne použitie v Online predaji. (Skontrolujte, či v stĺpci online je aktivované nastavenie pre oba druhy platbu aj refund.)
 7. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Externé zariadenia -> POS On-line -> 1-Registračná pokladňa.
  1. V záložke Všeobecné nastavte "Druh dokladu pre čerpanie kreditu z vl. účtu" -> POS - kredit. (Jedná sa o druh ktorý ste nastavili v bode 3. Týmto druhom sa bude vykonávať predaj v prípade, že zákazník bude realizovať úhradu kreditom. Takto viete následne filtrovať doklady ktoré boli uhrádzané finančným platidlom od kreditného z pohľadu rozborov a štatistík).
  2. V záložke Všeobecné nastavte v časti "Zápis platidiel do pokladne" pridajte k finančnej pokladni 1- Pokladňa aj pokladňu 5- Vlastný účet do ktorej sa bude odvádzať kredit zákazníkov.
  3. V záložke Platidlá pridajte v jednej z možnosí "Nenastavené" platidlo pre Predaj -> 1- Platba kreditom(K), pre Refund -> 2- Kredit Refund.

Nastavenie tlače potvrdenia o čerpaní kreditu na bonovacej tlačiarni

Pre nastavenie bonovacej tlačiarne pokračujte týmito návodmi Nastavenie bonovacej tlačiarne a  Definovanie bonovacej tlačiarne. Ak už máte zariadenia nadefinované v nastaveniach výstupov nadefinujte na ktorom zariadení sa potvrdenie o čerpaní kreditu bude tlačiť.

 1. Vyberte v menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
 2. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Výstupy -> POS Predaj -> POS Predaj.
 3. V pravej časti okna nájdeme v stĺpci názov nastavenie pre Čerpanie kreditu.
 4. Kliknutím do stĺpca N daného druhu aktivujete zobrazenie rozšírených nastavení.
 5. V záložke Základné zadefinujte v poli Kód zariadenia kód bonovacej tlačiarne ktorý ste definovali pri pridávaní zariadenia v nastavení POS Manažéra.
Týmto krokom ste vykonali všetky potrebné nastavenie pre správne fungovanie odvádzania hodnoty do Kreditného vl. účtu.
Na to aby sme tieto nastavenia vedeli aplikovat, potrebujeme v aplikácii ďalej vytvoriť:
 • Tri skladové karty typu "P" s predajnými cenami 20, 50 a 100€ s DPH.
 • Kontakt, Vášho zákazníka ktorý bude mať pridelený cenník v ktorom je pravidlo odvodu do kreditného účtu nastavené.
 • Cenník, v ktorom bude nadefinované aké percento z ceny sa bude odvádzať do Kreditného vl. účtu.

 Vytvorenie skladových kariet

 1. Karty (alebo Skladové karty) zobrazíte kliknutím na Sklad -> Karty v hlavnom menu aplikácie alebo kliknutím na tlačidlo s písmenom K na nástrojovej lište.
 2. Kliknite na tlačidlo Nová, otvorí sa formulár pre nastavenie skladovej karty.
 3. V záložke Údaje vyplňte nasledovné údaje:
  1. Názov: napr. Dobitie kreditu 20€.
  2. Typ kar.: P
  3. Cena pr. s DPH (1): 20,00.
 4. V záložke Kategórie zaradíme skladovú kartu do príslušnej kategórie v našom prípade je to kategória Dobitie kreditu.
Takto postupujeme pri tvorbe aj ďalších kariet v hodnote 50 a 100€. Ďalšie informácie o tvorbe skladových kariet a kategórií získate v tomto návode Skladové karty - nová karta a Skladové karty - stromové kategórie.

Založenie kontaku v adresári

 1. Adresár (alebo Kontaktné adresy) zobrazíte kliknutím na Kontakty v hlavnom menu aplikácie alebo kliknutím na tlačidlo s písmenom A na nástrojovej lište.
 2. Kliknite na tlačidlo Nový, otvorí sa formulár pre vyplnenie údajov o kontakte.
 3. V záložke Údaje vyplňte nasledovné údaje:
  1. Meno a Priezvisko, prípadne Mobilný telefóny na zákazníka a E-mail.
 4. V záložke Vl. účet skontrolujte, či má zákazník pridelený účet: Vlastný účet.
Viac informácií o zakladaní kontakto v pridelovaní do skupín získate v tomto návode Adresár - vytvorenie skupiny a kontaktu.

Vytvorenie cenníka

Aby v aplikácii správne fungoval kreditný systém, musíte nastaviť pravidlo, podľa ktorého sa bude príslušná hodnota dobitého kreditu prenášať do vlastného účtu, či už to bude hodnota 1:1 (hodnota dobitého kreditu = hodnota pripísaného kreditu) alebo budete Vašim zákazníkom ako odmenu pridávať kredit navyše v podobe percentuálneho alebo hodnotového bonusu. (hodnota pripísaného kreditu = hodnota dobitého kreditu + percentálny resp. hodnotový bonus navyše). 
 1. Cenníky zobrazíte kliknutím na Cenníky v hlavnom menu aplikácie.
 2. Kliknite na tlačidlo Nový, otvorí sa formulár pre nastavenie cenníka.
 3. V hornej časti formulára Ako nadefinujeme konkrétne chovanie daného cenníka.
  1. Rabatové pravidlo do vlastného účtu - aplikované na položky dokladu.
  2. 4) Hodnota odvodu sa príčíta do vlastného účtu (Pripísanie hodnoty) .
 4. V záložke Údaje vyplňte nasledovné údaje:
  1. Názov: napr. Pravidlo pre odvod do vlastného účtu.
 5. V záložke Položky pridáme skladové karty ktoré sme si založili na dobíjanie kreditného účtu zákazníka.
 6. V stĺpci Odvod hodnota viete následne nadefinovať, aká výška sa pripočíta do vlastného účtu zákazníka pri predaji danej karty a je len na Vás, či to bude rovnaká hodnota akú si zákazník zakúpil, alebo od Vás dostane "niečo" navyše.
 7. V záložke Kontakty priradíme k cenníku kontakty, ktoré máme definované ako zákazníkov a ktorý majú možnosť dobíjania kreditu. (Cenník je možné kontaktom priradiť aj hromadne priamo v adresári aplikácie. Toto popisuje nasledovný článok: Cenníky - priradenie k odberateľovi. ) 
V prípade konfigurácie cenníka je možné nataviť dva módy pre pripisovanie do vlastného účtu a to je "2| Dané percentá z predajnej ceny bez DPH sa pripočíta do vlastného účtu" alebo "4| Hodnota odvodu  sa pričíta do vlastného účtu". Vyššie je popísaný odporúčaný postup pomocou pevne nadefinovanej hodnoty, kedy je jasné, aká hodnota sa zákazníkovi do vlastného účtu pri zapkúpení pripočíta.
Nákup kreditu zákazníkom
 1. Spustite dotykový predaj aplikácie kliknutím na príslušné tlačidlo.
 2. Z adresára vyberte kontakt kliknutím do ľavej časti okna na pridanie poznámky.
 3. Pridajte položky do predaja. Viac o účtovaní sa dočítate v návode Dotykový predaj - vyúčtovanie (ukončenie) predaja.

Čerpanie kreditu

 1. Spustite dotykový predaj aplikácie kliknutím na príslušné tlačidlo.
 2. Z adresára vyberte kontakt kliknutím do ľavej časti okna na pridanie poznámky.
 3. Po vybratí kontaktu z adresára vidíte v pravej časti pri mene zobraznú výšku aktuálneho kreditu zákazníka.
 4. Naúčtujte zákazníkovi tovar/služby ktoré si u Vás zakúpil a vyúčtovanie potvrdíte kliknutím na tlačidlo Platba kreditom.

 

Write by Author / Vytvorené by