Pokladňa a Sklad
 

POS Manažér - testovanie a diagnostika

V tomto návode si opíšeme základné testy, ktoými sa odskúša funkčnosť komunikácie so zariadením. V ďalšej časti je opísaná diagnostika jednotlivých problémov pri komunikácií so zariadením.

Testovanie zariadenia

Vždy sa odporúča spraviť dva testy.

 • Test komunikácie v konkrétnom nastavení zariadenia, kde je tlačidlo na to určené. 
 • Reálny predaj nejakého dokladu. Odporúčame testovať zariadenie (aspoň raz) mimo testovacieho režimu priamo v reálnych podmienkach predaja (nablokujte niečo za päť centov). Dôvodom je, že v testovacom režime zariadenie nerobí všetky úkony tak, ako pri reálnom predaji. Predaj je napríklad rýchlejší, než pri ostrom predaji a podobne.

Pokiaľ zariadenie nekomunikuje skontrolujte:

 • Výstupné zariadenie je správne pripojené.
 • Je pripojené správnymi káblami.
 • Sú pozatláčané konektory.
 • Zariadenie je zapnuté. 
 • Tiež skontrolujte, či je správne zapojená účtenková tlačiareň a či je zapnutá. Výstupné zariadenie totiž nebude odpovedať, pokiaľ nie je účtenková tlačiareň zapnutá. Rovnako skontroľujte aj displej zariadenia.
 • Skontrolujte správnosť komunikačných parametrov.

Ak zariadenie komunikuje len so servisným programom a nekomunikuje s aplikáciou iKelp POS Manažér skontrolujte správne nastavené komunikačné parametre:

 • Typ pripojenia. 
 • Riadenie toku dát.
 • Rýchlosť. 
 • Port, na ktorý je zariadenie pripojené. Prípadne skontrolujte, či komunikačný port neobsadil iný program.

Pokiaľ skončil predaj uprostred účtenky u fiskálnych tlačiarní FT4000 a EFox sa iKelp POS Manažér pri najbližšej komunikácii postará, aby bola účtenka zrušená. Čo sa týka registračných pokladníc od Elcom-u, tam je potrebné zrušiť predaj cez klávesnicu pokladnice (iKelp POS Manažér dovtedy nemôže s pokladnicou komunikovať). 

Ak bol predaj zastavený pri tlači účtenky (napríklad došiel v tlačiarni papier), aplikácia iKelp Predajca sa opýta či chcete nablokovať účtenku opäť. Ak nenaúčtujete účtenku hneď, musíte v aplikácii iKelp Predajca vykonať duplicitný export dokladu (nájsť doklad, otvoriť jeho položky, označiť ich a dať duplicitný export). Bližšie je tento stav vysvetlený v príručke on-line predaja k aplikácii iKelp Predajca.

Diagnostika ak je použitý Server

Ak pri predaji, alebo pri inej činnosti aplikácie nastavene chyba, táto chyba je zaznamenaná logu udalostí počítača (Event Log), ktorý zobrazíte cez Event Viewer (Prehliadač udalostí). Aplikácia má možnosť zapnúť aj zápis podrobného výpisu histórie predaja (POS Manažér Server - konfiguračné dáta). 

Problém s komunikáciou cez súbory

Komunikačný problém medzi aplikáciami iKelp Predajca a POS Manažér Server je evidentný najmä, ak po ukončení účtenky v aplikácii iKelp Predajca, aplikácia POS Manažér Server nejaví známky, že účtenku načítala. Načítanie účtenky v aplikácii POS Manažér Server môžete vidieť v histórii. Ak POS Manažér Server účtenku nenačítal, dôvod môže byť nasledovný:

Problém s komunikáciou cez TCP/IP

V prvom rade skontrolujte aká chyba nastala. Následne skúste:

 • Ping-núť z klienta server. 
 • Overiť, či sú správne nastavené komunikačné porty .
 • V udalostiach operačného systému prípadne v udalostiach firewall-u alebo antivírusového a antispamového programu skontrolujte, či daný port nie je blokovaný.

Elcom pokladňa alebo EFox

Komunikáciu s pokladňou Euro je potrebné testovať v troch fázach a jednotlivé fázy nie je možné preskočiť.

 1. Servisný program k pokladni nekomunikuje - možné dôvody, prečo pokladňa nekomunikuje:
  • Sú nesprávne nastavené komunikačné parametre (port, rýchlosť, typ pokladne, číslo pokladne).
  • Je použitý nesprávny komunikačný kábel.
 2. Test zariadenia v nastaveniach nefunguje - test zariadenia Vám oznámi stav zariadenia. Možné dôvody, prečo zariadenie nekomunikuje:
  • Sú nesprávne nastavené komunikačné parametre (port, rýchlosť, typ pokladne, číslo pokladne).
 3. Test predaja účtenky nefunguje-  pri teste predaja účtenky musíte vytlačenú účtenku pozorne skontrolovať. Všímajte si, či je na účtenke správne: 
  • Hlavička účtenky (firma, IČO, DIČ,DKP, pobočka).
  • Nastavený správny čas.
  • Vytlačené položky (názov, množstvo, cena, prípadne ďalšie informácie, ktorých tlač je nastavená).
  • Či sa správne zobrazuje diakritika.
  • Celková suma správne vyčíslená.
  • Všetky ceny správne zaokrúhlené. 
  • Je tiež dôležité všimnúť si, či sú položky v správnej DPH, a tiež, či sú vytlačené všetky znaky.

Fiškálny modul FT4000

Komunikáciu s fiskálnym modulom FT4000 je potrebné odskúšať v troch fázach a jednotlivé fázy nie je možné preskočiť.

 1. Použite servisný program FT4000Sk.exe (POS Manažér - FT4000) -  servisný program, by mal sám vyhľadať fiskálny modul a vyčítať z neho informácie. Možné dôvody, prečo zariadenie nekomunikuje:
  • Fiškálny modul nie je správne zapojený na napájanie (nesvieti žiadna dióda na jeho zadnom paneli).
  • K zariadeniu nie je správne pripojená účtenková tlačiareň, alebo nie je účtenková tlačiareň zapnutá (v prípade, keď je účtenková tlačiareň správne zapojená a je zapnutá, na fiskálnom module svieti na zadnom panely stredná dióda L2).
  • Na fiskálnom module svieti viacej diód, ktoré signalizujú konkrétny poruchový stav (napríklad, že nebola vykonaná denná úzávierka). Fiškálny modul nebude komunikovať, kým na fiskálnom module nepotvrdíte aktuálny stav tlačidlom Potvrdiť.
  • Komunikačný kábel medzi počítačom a fiskálnym modulom nie je správne zapojený.V prípade, že je pre spojenie s počítačom použitý USB na Serial prevodník, nie je tento prevodník v počítači správne nainštalovaný.
 2. Základný test komunikácie so zariadením (POS Manažér - FT4000 - základné nastavenia) - test zariadenia Vám oznámi stav zariadenia. Možné dôvody, prečo zariadenie nekomunikuje:
  • Nie je správne nakonfigurovaný port alebo rýchlosť komunikácie.
  • Nie je správne nakonfigurované riadenie toku dát.
  • Komunikačný port obsadzuje iná aplikácia (napríklad je zároveň pustená aplikácia POS Manažér a servisný program FT4000Sk.exe).
 3. Test predaja účtenky - pri teste predaja účtenky musíte vytlačenú účtenku pozorne skontrolovať. Všímajte si, či je na účtenke správna hlavička účtenky (firma, IČO, DIČ,DKP, pobočka), či je nastavený správny čas, či je správne vytlačená hlavička nad položkami, či sú správne vytlačené položky (názov, množstvo, cena, prípadne ďalšie informácie, ktorých tlač je nastavená), či sa správne zobrazuje diakritika, či je celková suma správne vyčíslená a či sú všetky ceny správne zaokrúhlené. Je tiež dôležité všimnúť si, či sú položky v správnej DPH, a tiež, či sú vytlačené všetky znaky! Možné dôvody, prečo je test predaja účtenky neúspešný:
  • Nastavenia, ktoré musia byť rovnako nastavené v aplikácii aj vo fiskálnom module, rovnako nastavené nie sú.
  • V prípade, že na účtenke nie sú vytlačené všetky znaky a je použitý USB na Serial prevodník, môže byť problém v nekvalitnom ovládači prevodníka. Problém môže byť tiež v nesprávnom nastavení riadenia toku dát (POS Manažér - FT4000 - základné nastavenia).
Write by Author / Vytvorené by