Pokladňa a Sklad
 

POS Manažér - FiskalPRO v režime eKasa

V tomto článku budú popísané nastavenia samotného zariadenia v aplikácii iKelp Predajca.

1. Krok: Nastavenia režimu eKasa na zariadení

Pre správne funkovanie a komunikáciu s finančnou správou, je potrebné, aby na samotnom zariadení boli správne nastavené všetky údaje. 

 1. Po obdržaní údajov z finančnej správy, je tieto potrebné nahrať na portál zariadenia FiskalPRO.
 2. Načítať nový firmware do zariadenia.
 3. Načítať autentifikačné údaje z portálu.
 4. Načítať identifikačné údaje z portálu.
 5. Overiť platnosť certifikátu.
V prípade zariadenia v režime eKasa odporúčame na zariadení nastaviť:
 • Lokácia nastaveni 6405=1 - vypnutie vyžadovania bankových uzávierok. (Je vhodné vypnúť, lebo by sa vyžadovali robiť na dennej báze spada a eviduje sa to pod uzávierky.)
 • Lokácia nastavení 6346=1 - vypnutie uzávierok (Nerobia automaticky výdaj eKasa a tiež ak je zapnuté, vyžaduje vykonanie uzavierky ako fiskalne zariadenie, čo je obmedzujúce pre užívateľa ).
 • Lokácia nastavení 6408=99 - túto lokáciu je potrebné nastaviť, ak sa zariadenie používa aj v režime platobného terminálu. 
 • Lokácia 6212=0 - pre zapnutie bankovej aplikácie na zariadení.
 • Lokácia 6267 = 0 - pre zariadenie T2 - nastavenie protokolu na 0 default.
Doplnkové lokácie v prípade použitia zariadenia ako platobného terminálu:
 • Lokácia 6214=- vypnutie tlače potvrdenia o platbe kartou, nakoľko sa táto informácia tlačí aj priamo na pokladničnom doklade.
 • Lokácia 6321=1 - vypnutie otázky tlače potvrdenky o platbe.

2. Krok: Nastavenia zariadenia v aplikácii

Ak boli všetky údaje na zariadení správne nastavené a prešiel proces overenia, je možné zariadenie nastaviť v aplikácii.

 1. Otvorte si nastavenia v menu aplikácie.
 2. Kliknite na tlačidlo Nastavenia a opät na Nastavenia.
 3. V časti Externé zariadenia - POS Online, kliknite na 1 - Registračná pokladňa pre nastavenia danej pokladne.
 4. Kliknite na tlačidlo Nastavenia, zobrazia sa nastavenia pre spojenie so zariadením.
 5. Kliknite na tlačidlo Zariadenia.
 6. Vyberte Typ zariadenia - A3Soft - FiskalPRO
 7. Nastavte parametre komunikácie:
  1. Spôsob zapojenia.
  2. Port / IP adresa.
 8. Kliknite na tlačidlo Test kom. ostatné nastavenia si aplikácia vyčíta zo zariadenia.
  1. Pre správne fungovanie je potrebné, aby vyčítané údaje boli:
   1. eKasa režim - Áno, týmto si preveríte, či je režim na zariadení aktívny.
   2. Mód aplikácie - Fiskálna tlačiareň.
 9. Kliknite na tlačidlo Uložiť pre potvrdenie nastavených parametrov komunikácie.
 10. Kliknite na tlačidlo Uložiť v nastaveniach aplikácie.

Detailný popis základných nastavení

Keď vyberiete typ zariadenia FiskalPRO, zobrazí sa viacero nastavení. V tomto návode nebudeme opisovať všetky nastavenia. Odporúčame Vám prejsť si tento návod a následne si prejsť všetky nastavenia priamo v aplikácii POS Manažér a prečítať si vysvetľujúce texty ku každému nastaveniu v spodnej časti formulára. 

Niektoré dôležité nastavenia si opíšeme:

 • Základné
  • Typ spojenia - v aplikácii je možné nastaviť dva typy komunikácie zo zariadením:
   • TCP/IP - zaraidenie je možné pripojiť aj do lokálnej siete a následne s ním komunikovať cez jeho IP adresu.
   • RS232 alebo USB - spôsob komunikácie na lokálnej úrovni, kedy je zariadenie pripojené prostredníctvom sériového alebo USB kábla k PC. Po výbere daného spôsobu komunikácie je možné nastaviť číslo portu, na ktorom je zariadenie v PC pripojené.
  • Zapojenie pokladničnej zásuvky - zapojenie pokladničnej zásuvky k zariadeniu. Zásuvku je možné pripojiť k zariadeniu cez PIN2 alebo PIN7.
 • Účtenka a tlač
  • Formát uzávierky- normálny alebo detailný report uzávierky. Nastavenie sa týka ako dennej Z- uzávierky, tak aj pribežnej X-uzávierky.
  • Nedovoliť dopĺňanie plat. sumy - ak z predajného systému neprídu presne definované platidlá pre doklad a vznikne rozdiel (kladný alebo záporný), predaj nebude povolený. Povolí sa predaj len ak platidká presne vyhovujú dokladu alebo nie sú zadané žiadne platidlá.
  • Tlačiť text "NEPLATNÝ DOKLAD" - každý nefiskálny doklad, ktorý obsahuje cenu tovaru alebo služby, bude označený slovami "NEPLATNÝ DOKLAD" v každom treťom riadku dokladu. Ak vypnete toto nastavenie, musíte si byť istý, že zákon tlač tohto textu nenariaďuje.

Niektoré ďalšie zaujímavé nastavenia: 

 • Posielať zľavu – ak zapnete posielanie zľavy, zľava sa bude na účtenke zobrazovať. Následne môžete nastaviť ďalšie nastavenia týkajúce sa zľavy (Zobraziť aj percentuálnu zľavu, Zľava ako informačný text, Informačný text). Viac o význame týchto nastavení sa dozviete v návode POS Manažér - konfigurácia zľiav
 • Grafické logo – je potrebné nastaviť priamo na zariadení cez servisnú aplikáciu alebo webovú správu zariadenia.
 • Kód externého displeja - je zoznam bodkočiarkou oddelených kódov dispjelov, ktoré sú v konfigurácii iKelp POS Manažéra nastavené. Na týchto displejoch budú zobrazované rovnaké informácie, ako na displeji zariadenia.
 • Kontrolovať čas - definuje, či sa má kontrolovať čas na zariadení. K tomuto nastaveniu je možné nastaviť toleranciu (odporúčame 90 minút) a tiež či má POS Manažér vykonať automaticky korekciu času na zariadení, ak zistí, že je čas na zariadení posunutý od času v PC od 5 do 90 minút. Vďaka tomu pri prechode na letný, alebo zimný čas sa na zariadení automaticky zmení čas.
 • Hlavička a päta nefiskálneho dokladu - text, ktorý sa celý vytlačí na začiatku alebo na konci každého nefiskálneho dokladu. Ak je zariadenie používané aj ako bonovačka, pri tlači priebežného stavu účtu a pod.

Súvisiace návody

Write by Author / Vytvorené by