Pokladňa a Sklad
 

Doklady - úprava (dodací list, faktúra, dobropis)

Vytvorené doklady je možné kedykoľvek upraviť. Túto úpravu však môže vykonávať iba užívateľ, ktorý ma na to právo. Upravovať je možné iba doklady typu faktúra, dodací list a dobropis. Úprava dokladu typu ECR - On-line alebo POS Online je popísana v návode Doklady - úprava a refund (ECR - On line).

Úprava dokladov

Finančné doklady je možné upravovať ako bolo už vyššie spomínané len v prípade:

 • Užívateľ má právo na úpravu finančných dokladov - vie teda meniť na dokladoch jednotlivé údaje, položky alebo cenu. Je teda vhodné zvážiť, kto bude mať právo danú operáciu vykonať. Popis práv užívateľov a možnosti nastavenia sú popísané v príslušnom návode. Bližšie informácie sa dozviete v návode Vytvorenie užívateľov v aplikácii iKelp Predajca.
 • Doklad nie je uzamknutý - finančné doklady je možné uzamknúť. Aby nedochádzalo k spätnej úprave dokladov aj v prípade, že užívateľ má na tento úkon oprávnenie je možné doklady uzamykať. Rovnako je tak je možné jednotlivým užívateľom nastavovať práva na možnosti odomykania dokladov. Doklad je možné uzamknúť tak, že kliknete pravým tlačidlom myši v stĺpci Číslo a výberom možnosti Zmena zámku na doklade.

Možnosti úpravy finančných dokladov

 1. Úpravu dokladu vykonáte kliknutím na tento doklad, tým sa doklad označí. 
 2. Následne kliknite v časti Úkon na tlačidlo Úprava a otvorí sa daný doklad. 
 3. Ďalej je možné robiť zmeny niektorých údajov. 
 4. Na záver je potrebné všetky zmeny potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť

Pri úprave je však nutné si uvedomiť, aké následky bude mať daná úprava. To znamená, že ak upravujete napríklad dodací list, na ktorý už bola vystavená faktúra a zmenili ste počet kusov alebo cenu niektorej z položiek, je nutné aby ste aktualizovali aj faktúru. Údaje na faktúre sa neupravia automaticky!

 • Upravte požadovaný doklad, dodací list, fakúru, dobropis a pod. (Na obrázku nižšie sa zmenil účtovaný 1ks na 2, čím sa zmenila celková cena dokladu.)
 • Vykonané zmeny potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť. Zobrazí sa hlásenie o tom, že sa zmenila celková cena dokladu a že doklad má väzbu na iný finančný doklad.
 • Pozor, pri úprave dodacieho listu. Ak bol tento vyúčtovaný na faktúru, vznikla medzi ním a faktúrou väzba. Pri dodacom liste sa v tomto stĺpci nachádza číslo dokladu, ktorým bol dodací list vyúčtovaný. 
 • Na základe čísla naviazanej faktúry vyhľadajte príslušný doklad a otvorte ho na úpravu.
 • V tomto prípade stačí faktúru iba otvoriť a znovu uložiť a zmeny sa aktualizujú. 

Write by Author / Vytvorené by