Pokladňa a Sklad
 

Nastavenia potrebné pre evidenciu alkoholu v SBL v aplikácii iKelp Predajca

V tomto návode si vysvetlíme princíp evidencie alkoholu v SBL. V ďalšom texte tohto návodu sú popísané najdôležitejšie operácie, ktoré by ste mali pomocou aplikácie zvládnuť ľahšie, a aby vznikalo čo najmenej nezrovnalostí, ktoré by bolo potrebné dohľadávať a opravovať. Pozor návod sa nezaoberá evidenciou pri výrobe liehu, kde platia iné povinnosti výrobcu.

POZOR. Uvádzané odkazy na zákony sú platné pre deň 1.10.2008. Tieto odkazy a prípadné vysvetlenia, či skutočnosti si musí však každý overiť sám nakoľko za evidenciu je zodpovedný predávajúci. Preto pri prípadných nezrovnalostiach s colnou správou, či udelením prípadných pokút sa výrobca softvéru dištancuje a nezodpovedá za prípadné škody. Takisto je potrebné uviesť, že táto príručka v žiadnom prípade nenahrádza zákony a opis povinností predávajúceho. Jedná sa o rýdzo metodickú príručku, ktorej cieľom je zjednodušiť evidenciu SBL v aplikácii iKelp Predajca.

Opis situácie

V tejto časti návodu si predstavíme jednotlivé nastavenia, ktoré z pohľadu správnej evidencie potrebné v aplikácii iKelp Predajca nastaviť. Bližši sa v tejto časti budeme zaoberať nastavením skladových kariet, kontaktov (v Adresári) a vlastných údajov.

Skladová karta

Z pohľadu evidencie SBL je potrebné okrem iných na skladovej karte vyplniť tieto údaje. Pri liehovinách, ktoré sú pravdepodobne plnené v SBL (Spotrebiteľské balenie liehu) a sú vo fľašiach, zákon vyžaduje uvádzanie jednotkových cien na cenovkách pre tovar, kde nám aplikácia vie pomôcť jej zobrazením a vypočítaním na cenovke k tovaru.

 1. Názov - názov by mal jednoznačne pomenovávať daný tovar ako SBL od dodávateľa.
 2. Typ karty - v našom prípade sa jedná o tovar, typ bude teda "T".
 3. V časti údaje pre pokladňu / databanku / tlač štítkov vyplňte:
  1. Názov položky - v tejto časti je vhodné zvoliť názov, ktorý jasne identifikuje danú položku na v zobrazení dotykového rozhrania predaja.
  2. Ciar. kód - EAN kód produktu.
  3. PLU - číslo PLU danej položky pri predaji, ak sa predáva pomocou PLU.
  4. Obj. v MJ - Objem v mernej jednotke, tento údaj je potrebné vyplniť aby aplikácia vedela pri tlači etikiet / cenoviek správne vypočítať jednotkovú cenu danej položky.
  5. MJ - merná jednotka, v prípade evidencie alkoholu bude merná jednotka udávaná v litroch, zo znakom "L". (Merná jednotka v závislosti od charakteru tovaru môže byť tiež napr. kg, m. m2, m3.)
 4. V záložke Rozšírenia je potrebné vyplniť údaje:
  1. Objem / MJ (m3 / l) - objem v merných jednotkách.
  2. Obsah alkoholu v % - obsah alkoholu podľa uvedenia na fľaši.
Pozor, ak údaje "Objem" a "Obsahu alkoholu" zo záložky Rozšírenia nebudú vyplnené, daná karta sa nezapočíta do výkazu alkoholu! Preto je potrebné ich zadať na všetkých skladových kartách, ktoré vstupujú do výkazu alkoholu. (Pozor napríklad víno do alkoholu z pohľadu výkazov nespadá, takže Cinzano sem nepatrí). Tieto hodnoty uvádzajte správne, nakoľko ich zlé uvedenie má za následok nesprávne vypočítané hodnoty na výkaze alkoholu. Neskoršie zistenie tejto chyby vyžaduje pracné opravy.
Pre presnejšiu evidenciu je vhodné zaradiť tovar do nejakej kategórie. Odporúčame si vytvoriť samostatnú kategóriu Alkohol, do ktorej si zaraďte všetky skladové karty, ktoré vstupujú do výpočtu alkoholu. Túto kategóriu je možné využívať pri hromadnom výbere skladových kariet do inventúry pri inventovaní skladových zásob alkoholu, dá sa použiť aj pre výpočty evidencie alkoholu a pri kontrole a konfrontácii so skladovými pohybmi.

Skladová karta - hromadná zmena vlastností

Skladové karty je možné zaradiť do kategórie aj hromadne. Nie je teda potrebné ak ste sa dodatočne rozhodli priradiť kartám kategóriu ich všetky upravovať. Viac o možnosti hromadného zaradenia kariet do kategórií popisuje návod Skladové karty - stromové kategórie. Rovnako je možné kartám priradiť aj hromadne parametre "Objem v MJ" a "Obsah alkoholu" zo záložky rozšírené. Hromadnú úpravu je možné vykonať pomocou funkcie "Rozšírené úkony nad označenými kartami".
 1. Otvorte zoznam skladových kariet kliknutím na tlačidlo "K", zobrazí sa okno zo zoznamom skladových kariet.
 2. Označte skladové karty u ktorých chcete vykonať hromadnú úpravu vlastností.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši do stĺpca Kód a zobrazí sa rošírená ponuka.
 4. Vyberte možnosť Rozšírené úkony nad označenými kartami -> Zmena rozšírených vlastností.
 5. Vyberte rozšírenú vlastnosť ktorú si prajete zmeniť Objem / MJ, prípadne Obsah alkoholu, vyberte možnosť Pridať.
 6. Zadajte požadovanú hodnotu.
 7. Kliknutím na tlačidlo Vykonať potvrdíte pridanie zadanej hodnoty.

Adresár kontaktov

Na výkazoch liehu je potrebné uvádzať Evidenčné číslo SBL svojich dodávateľov a odberateľov ak ide o predaj na ďalší predaj. Tiež je potrebné uvádzať či ide o veľkoobchod alebo maloobchod. Tieto informácie je potrebné zadať v jednotlivých kontaktoch v adresári - od ktorých nakupujete, prípadne ktorým predávate. Ak ide o priamy predaj na zákazníka ako koncového spotrebiteľa (predaj v maloobchodnej predajni, predaj v reštaurácii, kaviarni), títo zákazníci nemajú svoje Evidenčné číslo a sú evidovaní ako „ostatní spotrebitelia“ bez evidenčného čísla, medzi ktoré patria aj firmy nakupujúce u predávajúceho pre vlastnú spotrebu.
Pri uvádzaní Evidenčného čísla povolenia dodávateľa je možné si ho zistiť na stránkach Colnej správy (LIEH - Finančná správa - Zoznam oprávnení na distribúciu spotrebiteľských balení liehu) kde je možné vyhľadávať podľa IČO. Podľa platných zákonov je možný predaj len takého alkoholu, ktorý bol nakúpený od dodávateľa, ktorý je evidovaný a má svoje evidenčné číslo. Svoje evidenčné číslo je vhodné nahlásiť dodávateľovi, momentálne to však nie je v zákonoch uvedené ako povinnosť. Pozor však, nakoľko výkazy odovzdáva každá zo zúčastnených strán pri predaji a evidencii liehu, tieto čísla colná sprava kontroluje a prípadné nezhody sú riešené fyzickou kontrolou skladu (prevádzky) colnou správou. Rovnako objem alkoholu na výstupe musí korešpondovať objemu alkoholu na vstupe a skladovej zásobe.
Evidenčné číslo pre SBL je potrebné nastaviť ako na dodávateľovi, tak na odberateľovi.
 1. Otvorte adresár kontaktov kliknutím na tlačidlo "A" na nástrojovej lište.
 2. Vyhľadajte alebo založte kontakt, ktorého evidujete ako dodávateľa prípadne odberateľa.
 3. V záložke Rozšírenia daného kontaktu v časti Alkohol rozbor nadefinujte všetky potrebné údaje.
  1. Registračné číslo SBL - vyplnte registračné číslo SBL
  2. Veľkoobchod - tento údaje je treba vyplniť podľa štatútu danej obchodnej spoločnosti.
  3. Maloobchod - tento údaje je treba vyplniť podľa štatútu danej obchodnej spoločnosti.
Pozor, je potrebné jednoznačne nastaviť či sa jedná alebo nejedná o veľkoobchod alebo maloobchod nastavením vlastnosti ANO, alebo NIE! Rovnako ako pri skladových kartách aj tu je potrebné údaje vyplniť správne, kde zle uvedené registračné číslo môže mať za následok kontrolu kontrolným orgánom a prípadné udelenie pokuty.

Nastavenie vlastného evidenčného čísla

Aby aplikácia mohla vypĺňať údaje na tlačivách je potrebné správne vyplniť kontaktné údaje v nastaveniach aplikácie.
 1. Vyberte menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
 2. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte Kontaktné údaje.
 3. V záložke "Všeobecné" je potrebné vyplniť základné obchodné údaje o Vašej spoločnosti.
 4. V záložke "Ďalšie" je potrebné vyplniť evidenčné číslo (Reg. číslo) pridelené kontrolným orgánom (colnou správou) pre správu kontroly evidencie liehu.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by