Pokladňa a Sklad
 

Nastavenie - Tvorba objednávok tovaru pre centrálu priamo zo synchronizovanej databázy iKelp Predajca - dotykový predaj

Používate synchronizovanú databázu aplikácie iKelp Predajca a zatiaľ Vám zamestnanci nahlasujú telefonicky alebo emailom čo im na prevádzke chýba? Toto je možné jednoduchým spôsobom vyriešiť aj priamo z rozhrania dotykového predaja v iKelp Predajca a na centrálu sa Vám dostane presná informácia o tom, čo na danej prevádzke chýba a je potrebné naskladniť. Tento návod popisuje vytvorenie potrebných nastavení na strane databázy centrálnej evidencie v iKelp Cloud a lokálnej synchronizovanej databázy aplikácie iKelp Predajca. Ako sa v dotykovom rozhraní aplikácie iKelp Predajca objednávky tvoria a následnú prácu s nimi popisuje návod Tvorba objednávok tovaru pre centrálu priamo zo synchronizovanej databázy iKelp Predajca - dotykový predaj.

Nastavenia na centrále (V aplikácii iKelp Predajca Cloud)

 1. Spustite aplikáciu iKelp Predajca na centrále a prihláste sa ako užívateľ s prístupom do nastavení.
 2. Vyberte menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
 3. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte Odbyt -> Druhy dokladov.
 4. V pravej časti sa zobrazí zoznam druhov dokladov, pričom v hornej časti je potrebné v sekcii Filtre vybrať sklad, pre ktorý budeme daný druh vytvárať.
 5. Kliknite na tlačidlo Pridať.
 6. Zobrazí sa formulár pre vyplnenie parametrov (tie je možné dodatočne meniť aj v zozname druhov dokladov avšak okrem Typu druhu).
 7. Pre účely zápisu objednávok je potrebné vybrať Dod. interná objednávka zo zoznamu Typ druhu.
 8. Ďalej je potrebné vyplniť Názov druhu. Ten by mal byť výstižný a v prípade viacerých synchronizovaných databáz by mal obsahovať jednoznačnú identifikáciu (napr. číslo, skrátené označenie prevádzky, atď).
 9. Maska a Obdobie v tomto prípade nemajú význam. Je potrebné si uvedomiť, že samotný doklad vzniká v databáze danej synchronizovanej prevádzky a na centrálu sa prenáša pomocou synchronizácie. V tomto prípade centrála preberá už existujúce číslo dokladu. Pre prehľadnosť je však vhodné tieto parametre vyplniť zhodne s databázou danej synchronizovanej prevádzky.
 10. Kliknutím na tlačidlo Založiť sa nám v zozname druhov dokladov vytvorí v danom sklade ďalší záznam.
 11. V stĺpci Kód je potrebné pre daný záznam vyplniť jednoznačný identifikátor pre daný druh dokladu, ktorý musí byť zhodný s nastavením pre danú synchronizovanú databázu.
 12. Ďalej je potrebné v stĺpci Z. pobo. nastaviť Zdieľať.
 13. Na záver je potrebné zaškrtnúť stĺpec Ext. pre daný druh, čím nastavíte daný druh dokladu ako externý.
 14. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte Odbyt -> Stavy.
 15. V hornej časti "Filtre" nastavte filter na Dodávateľské objednávky / zákazky / zápožičky.
 16. Skontrolujte, či majú prednastavené stavy vyplnený kód (Tieto kódy musia byť zhodné s kódmi stavov v synchronizovanej databáze pre správne fungovanie.)

Nastavenie predajni (V synchronizovanej databáze iKelp Predajca)

Pre každú prevádzku - synchronizovanú databázu, ktorej objednávky je potrebné synchronizovať voči centrále, je potrebné vytvoriť druh dokladu. V prípade, že v celom riešení používate viacero synchronizovaných databáz, je vhodné pre každú z nich označiť tento druh unikátne(najčastejšie: POS01, POS02, ..., takisto maska: DO01, DO02, ...). Postup vytvorenia a nastavenia druhu dokladu:

 1. Spustite aplikáciu iKelp Predajca na pobočke a prihláste sa ako užívateľ s prístupom do nastavení.
 2. Vyberte menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
 3. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte Odbyt -> Druhy dokladov.
 4. V pravej časti sa zobrazí zoznam druhov dokladov.
 5. Kliknite na tlačidlo Pridať 
 6. Zobrazí sa formulár pre vyplnenie parametrov (tie je možné dodatočne meniť aj v zozname druhov dokladov avšak okrem Typu druhu).
 7. Pre účely zápisu pohybov predaja je potrebné vybrať Dod. interná objednávka zo zoznamu Typ druhu.
 8. Ďalej je potrebné vyplniť Názov druhu. Ten by mal byť výstižný a v prípade viacerých synchronizovaných databáz by mal obsahovať jednoznačnú identifikáciu (napr. číslo, skrátené označenie prevádzky, atď).
 9. Maska a Obdobie - pre prehľadnosť je vhodné tieto parametre vyplniť zhodne s nastavením na centrále pre danú synchronizovanú databázu. Je zaužívané Obdobie definovať ako Ročné. Samotná Maska musí jednoznačne identifikovať danú synchronizovanú databázu, najčastejšie má tvar <y>DO01<C4>, pričom prvý znak je posledná číslica aktuálneho roku, ďalej nasleduje reťazec "DO" a poradové číslo pokladne "01", poslednú časť tvorí číslo uzávierky v tvare "0001". To znamená, že maximálny počet objednávok môže byť 9999 za rok. Pre bežné prevádzky je to postačujúce číslo, vzhľadom na počet dní v roku. 
 10. Kliknutím na tlačidlo Založiť sa nám v zozname druhov dokladov vytvorí v danom sklade ďalší záznam.
 11. V stĺpci Kód je potrebné pre daný záznam vyplniť jednoznačný identifikátor pre daný druh dokladu, ktorý musí byť zhodný s nastavením na centrále pre danú synchronizovanú databázu.
 12. Na záver je potrebné v stĺpci Z. pobo. nastaviť Zdieľať.
 13. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte Odbyt -> Stavy.
 14. V hornej časti "Filtre" nastavte filter na Dodávateľské objednávky / zákazky / zápožičky.
 15. Skontrolujte, či majú prednastavené stavy vyplnený kód (Tieto kódy musia byť zhodné s kódmi stavov na centrále pre správne fungovanie.)

Nastavenie POS On-line

Pre to, aby bolo na predajni možné objednávky vytvárať je potrebné v nastaveniach POS On-line konkrétny druh pre vytváranie objednávok

 1. Vyberte menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
 2. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte Externé zariadenia -> POS On-line -> 1- Registračná pokladňa.
 3. V nastavení "Druh interná dod. objednávka tovaru" nastavte vytvorený druh pre internú objednávku.
 4. Zmeny potvrdte kliknutím na tlačidlo Uložiť

Vyššie uvedený postup je potrebné aplikovať pre všetky synchronizované databázy. Už na začiatku odporúčame vytvoriť si plán číslovania a označovania jednotlivých pokladní, prevádzok a druhov dokladov. Pri ďalšom nastavovaní a servise sa budete prehľadnejšie orientovať v jednotlivých nastaveniach.

Write by Author / Vytvorené by