Pokladňa a Sklad
 

Nastavenia - Sklady - Karty

V časti nastavení Sklady - Karty, je možné definovanie práce zo skladovými kartami, rovnako aj chovanie aplikácie pri zakladaní skladových kariet alebo ich filtrovaní v zozname skladových kariet.

Nastavenia skladov - Skladové karty.

 • Karty
  • Zakázať vytvorenie skladovej karty bez vyplnenia jej kódu - aplikácia pri ukladaní skladovej karty kontroluje, či je vyplnený aj jej kód. Ak je toto nastavenie aktívne, nie je možné vytvorenie skladovej karty s prázdnym kódom.

  • Vykonávať kontrolu čiarového kódu voči EAN-13 a EAN-8 - pri vypĺňaní čiarového kódu aplikácia kontroluje, či zadaný kód spĺňa štandard EAN-13 a EAN-8. Nastavenie kontroluje zadanie čiarového kódu v správnom formáte ak sa jedná o EAN-8 alebo EAN-13. V prípade zadania inej dĺžky čiarového kódu aplikácia jeho správnosť nekontroluje, nakoľko sú aj rôzne iné čiarové kódy s rôznou dĺžkou, tak aby aplikácia na ich zadanie neupozorňovala. 

  • Pre akceptáciu uloženia dodávateľa - nastavenie je vhodné v prípade objednávania tovaru od dodávateľa a tvorby dodávateľských objednávok, kedy je možné vytlačiť zoznam objednaného tovaru priamo v dodávateľských kódoch.
   • Vyžadovať vybraného dodávateľa - ak je dané nastavenie aktívne, a pri ukladaní skladovej karty je tento údaj vyplnený, dodávateľ sa na kartu uloží. Aplikácia ale pri ukladaní neupozorňuje, či je údaj vyplnený.
   • Vyžadovať vyplnený dodávateľský kód - ak je dané nastavenie aktívne, pri ukladaní skladovej karty sa kód uloží. Dodávateľský kód môže byť na skladovej karte vyplený aj bez dodávateľa. Aplikácia ale pri ukladaní neupozorňuje, či je údaj vyplnený.
  • Kopírovať kód do čiarového kódu pri vytváraní karty - v prípade používania vlastných čiarových kódov, je možné nastaviť, aby bol tento kód rovno uložený aj ako čiarový kód danej karty. Zároveň je možné nastaviť, ktoré znaky budú pri ukladaní do čiarového kódu automaticky odstránené. (Vhodné napr. v prípade tlače etikiet z aplikácie.)

  • Automaticky hľadať najbližšie voľné PLU - aplikácia pri zakladaní novej skladovej karty kontroluje, ktoré čísla PLU už boli v aplikácii použité. (Aplikácia vykonáva kontrolu od čísla 0, a použije najbližšie voľné. Je však možné nastaviť aj hodnotu, od ktorého má aplikácie voľné PLU kontrolovať.) 
  • Odstraňovať CRC na konci oddelené / pri hľadaní (Code39 CRC) - nastavenie definuje, či pri tlačenom čiarovom Code39 je kontrolný znak za lomítkom odstránený.

  • Prideľovanie kódu novým skl. kartám
   • Obdobie - nastavením obdobia sa definuje, ako budú vytvárané skladové karty číslované. Odporúčame ponechať prednastavené obdobie "Nekonečné". Aplikácia teda bude generovať kódy kariet na základe Masky a obdobia.
   • Maska - maska definuje formát, v akom budu automaticky generované kódy kariet. Viac informácií o formátoch masiek sa dočítate v návode Nastavenia - obdobie a formát masky.
   • .... - kliknutím na dané tlačidlo je možné skontrolovať predvytvorené obdobie, posledné vygenerované číslo skladovej karty a masku, v ktorej sa generujú čísla v príslušnom otvorenom období. Stĺpec "Z" znamená, či je možné v danom období generovať kartu. (Pri importe skladových kariet do databázy je vhodné dodržať prednastavené číslovanie v tvare <C5>, teda 00001, 00002 atď. a v tomto nastavení zadefinovať číslo poslednej importovanej karty aby aplikácia pokračovala ďalej v číslovaní.)
  • Tvoriť EAN z PLU formátom - v prípade tlače vlastných EAN kódov, daným nastavením je možné nastaviť aby sa tieto generovali z čísla PLU vyplneného na skladovej karte. Príslušné nastavenie je možné použiť aj v kombinácii s Off-line váhami, je však potrebné nastaviť rovnaký prefix s váhou. Tieto pri vytlačení etikety, resp. odvážení tovaru a nahodení čísla PLU posielajú vygenerovaný kód do aplikácie a táto následne pri predaji pridá položku. (Generovanie je možné nastaviť: 2=EAN-8, 20 až 24 EAN-13 (PLU + cena), 25 až 29 EAN-13 (PLU + množstvo)). Viac informácií o váhach a pripojení váh k POS Pokladni sa dočítate v návode Váhy v aplikácii iKelp Predajca

  • Pri úprave skladovej karty a zmene predajnej ceny, označiť kartu v zozname kariet - nastavenie je vhodné v prípade posielania kariet do Off-line pokladní, aby nebolo potrebné posielať všetky karty, pošlú sa len tie na ktorých došlo k zmene. Rovnako je nastavenie vhodné aj pri tlači cenoviek/ etikiet z aplikácie.

  • Novej karte zadávať množstvo v balení
   • Pri predaji - nastavenie definuje, či na novej skladovej karte sa predvyplní dané nastavenie. Aplikovaním nastavenia je možné pri predaji nadefinovať aj počet balení.
   • Pri príjme - nastavenie definuje, či na novej skladovej karte sa predvyplní dané nastavenie. Aplikovaním nastavenia je možné pri príjme nadefinovať aj počet prijímaných balení.
  • Pri novej karte nastavenie zlomkového (necelého) množstva - nastavenie definuje predvyplnenú vlastnosť na skladovej karte a definuje, či je možné zadať napr. pri predaji zlomkové množstvo. 

  • Pri novej karte nastavenie ako vážený tovar - nastavenie je vhodné v kombinácii s On-line váhami. Pri naúčtovaní položky do predaja, ak má skladová karta aktívne nastavenie, aplikácia automaticky čaká na odpoveď z váhy o hmotnosti tovaru ak táto nebola vopred ručne zadaná.
  • Pri novej karte nastavenie rozšírené informácie - na skladovej karte je možné zadať rozšírené vlastnosti. Nastavenie definuje, či sa budú na dokladoch z pokladnice tieto údaje tlačiť. Dané nastavenie je treba skombinovať s nastavením výstupu účtenky, fiskálneho dokladu.

  • Pri novej karte nastavenie nezdielania s E-Shop - nastavenie definuje, či sa novo založenej skladovej karte má automaticky nastaviť, že táto nebude zdielaná s internetovým obchodom. Nastavenie platí v prípade, že využívate aj iKelp Eshop.

  • V zozname kariet zobrazenie stĺpcov s cenníkovími cenami - nastavenie definuje, či sa bude v zozname skladových kariet zobrazovať stĺpec s cenníkovými cenami. Ak sa karta nachádza v akciovom cenníku, prípadne v cenníku odberateľa, pri otvorení zoznamu kariet cez rozpracovaný doklad s vybratým kontaktom, sa zobrazia cenníkové ceny konkrétneho odberateľa.
   • Automatické zistenie cenníkovej ceny pri postátí na položke - Kliknutím na danú položku sa zobrazí cenníková cena. 
 • Nová karta cez kópiu z existujúcej - nastavenie definuje, ktoré údaje sa automaticky skopírujú z pôvodnej na novo vytvorenú skladovú kartu.

  • Používať rýchle filtre na vlastnosti v zozname skladových kariet - v prípade nadefinovaných vlastných vlasností, je možné pomocou nich filtrovať karty v zozname kariet. Na tento účel je možné použiť maximálne 5 predvytvorených vlastností. V jednotlivých rozbaľovacích zoznamoch je možné definovať príslušné vlastnosti pre filtrovanie. Jednotlivé užívateľské vlastnosti je možné nadefinovať v nastaveniach, následne bude možné podla nich filtrovať bez definovanej kategórie, prípadne je možné nadefinovať vlastnosti podľa ktorých sa bude filtrovať v nastaveniach užívateľských vlastností na kategóriach. (Prácu s užívateľskými vlastnosťami ako aj ostatné informácie o nastaveniach vlastností a možnostiach sa dočítate v článku Užívateľské vlastnosti v aplikácii iKelp Predajca.)
   • Oddeľovač vlastností v názve -  nastavenie definuje, akým spôsobom budú vlastnosti, z ktorých sa tvorí názov skladovej karty od seba oddeľované. Je možné definovať oddeľovač jednotlivých vlastností, ako aj merných jednotiek samotných vlastností. 
Write by Author / Vytvorené by