Pokladňa a Sklad
 

Vytvorenie nového obdobia (databázy) v aplikácii iKelp Predajca

V tomto návode nájdete postup, pre vytvorenie nového obodbia databázy pre aplikáciu iKelp Predajca (platí aj pre synchronizovanú pokladňu s Cloudom). 

Nástroj je určený pre:

 • Prevádzky malých potravín - kde je vysoká kadencia predaja a rýchlo tak narastá databáza aj hardvérové nároky na samotné PC, kde veľakrát po 2-3 rokoch začne hardvér nestíhat.
 • Reštaurácie - tu nie je až taká vysoká kadencia predaja, no po čase na pomalších zariadeniach sa môže prejavovať určité spomalenie práce s aplikáciou v dôsledku nedostatku pamäti či diskovej rýchlosti.
 • Synchronizované databázy iKelp Predajca - kde sklad a celá história je ukladaná na centrálnom sklade v Cloude tu tiž vzniká po 2-3 rokoch, že harvér nie je stavaný na objem údajov s ktorými aplikácia pracuje.

Ak si nie ste istý, či je táto funkcia pre vás vhodná, alebo či rieši nejakú vašu situáciu, neváhajte nás kontaktovať v rámci podpory k aplikácii.

Daný postup je vhodné použiť v prípade, že sa jedná o prevádzku maloobchodu, reštaurácie či kaviarne, kde sa predáva na fiskálnom zariadení a nie je potrebné pri operatíve často pristupovať do histórie údajov. Najmä v prípade PC systémov, ktoré spĺňajú len minimálne požiadavky na prácu s aplikáciou, sa po čase (2-3 roky) môže stať, že dané zariadenie a jeho výkon už nebudú postačovať vyšším nárokom na prevádzku a objem spracovávaných dát. Nedostatočne výkonné zariadenie môže spomalovať prácu s aplikáciou kde narastá história dokladov, kariet, pohybov a pod.  Preto bol vytvorený tento nástroj, ktorý dokáže túto históriu nechať v pôvodnej databáze a vytvoriť novú s presunutím údajov ako skladové karty, kontakty, stavy skladu pre ďalšie používanie. Pri operatíve tak pomalý hardvér bude narábať s menším počtom údajov, čo má za následok lepšiu odozvu systému a teda užívateľsky pocit, že je PC opäť rýchle. S veľkosťou databázy tiež súvisí napr. aj dlhotrvajúce zálohovanie a pod.

Vytovrenie nového obdobia je tiež možné využiť vtedy, ak sa mení daňový subjekt preberajúci prevádzku (predaj podniku inému majiteľovi), kde sa vymaže celá história predajov a pohybov, ale ostanú všetky nastavenia. Následne je potrebné zmeniť obchodné údaje spoločnosti a príslušné nastavenia s tým súvisiace (vytvorenie novej finančnej pokladne ak je potrebné a pod.). Pozor však v tomto prípade, pretože sa kopírujú aj číslovania dokladov. Ak sa vytvorí nová databáza a je potrebné, aby číslovanie dokladov začínalo od 1, je potrebné nastavenia číslovania v novej databáze upraviť. (Bližšie informácie o nastaveniach a formátov masky pre číslovanie dokladov sa dočítate v článku Nastavenia - obdobie a formát masky)

Popis situácie

Aplikácia spraví štruktúrovú kópiu databázy a následne prenesie nastavenia z pôvodnej databázy. Do novej databázy sa prenášajú všetky nastavenia tak, aby sa nová databáza dala okamžite používať. Pri vytváraní nového obdobia je ďalej možné si zvoliť, či sa majú prenášať aj množstvá na skladových kartách (na príslušných skladoch sa spraví automaticky inventúrna príjemka alebo výdajka podľa pôvodného množstva). V prípade používania licencie "Vlastné účty", prenášajú sa aj stavy kontaktov.

Z pôvodnej databázy sa do novej prenášajú nasledovné údaje: 

 • všetky nastavenia (vrátane nastavení zariadení)
 • skladové karty
 • kontakty
 • cenníky
 • servisné zariadenia
 • profili užívateľov

V prípade, že je niečo potrebné doevidovať v historických dátach, je potrebné to spraviť v pôvodnej databáze, ktorá ostáva zachovaná a prístupná v prihlasovacom formulári. 

Postup vytvorenia nového obdobia

Postup je potrebné dodržať, aby vytvorenie novej databázy pre nové obdobie prebehlo korektne:

 1. Vypnutie synchronizácie - v prípade vytvárania novej databázy na synchronizovanej databáze aplikácie iKelp Predajca, je potrebné vypnúť v plánovaných úlohách systému synchronizáciu. (Ak by synchronizátor zostal zapnutý a vytvorí sa nová databáza, pôvodná sa uzamkne. Pokiaľ sa ale nezmenia nastavenia pre synchronizáciu, systém sa bude snažiť pracovať s uzamknutou databázou, čo bude generovať v systémovom logu hlásenia, že nie je možné vykonať synchronizáciu údajov.)
 2. Vykonanie zálohy databázy aplikácie.
 3. Nové obdobie pre DB - Dané nastavenie  je dostupné v aplikácii od verzie 1.36.1500. (Ak sa na PC nachádza staršia verzia aplikácie, je potrebné vykonať aktualizáciu.)
 4. Kontrola skladovej ceny na kartách - do novo vytvorenej databázy sa prenášajú množstvá len tých skladových kariet, ktoré majú nenulovú skladovú cenu. 
 5. Ak boli splnené predchádzjúce kroky, postupujte nasledovne:
  1. Otvorte Nastavenia aplikácie. (Kliknutím na tlačidlo nastavenia v menu aplikácie, Nastavenia - > Nastavenia.)
  2. V pravej časti kliknite na tlačidlo Nové Obd. (ak toto tlačidlo nevidíte, tak túto funkcionalitu nemáte dostupnú v danej verzii aplikácie, alebo váš scénar používania aplikácie túto funkciu nepodporuje)
  3. Zobrazí sa okno pre vytvorenie nového obdobia v aplikácii. Z ponuky vyberte, ktoré údaje si prajete preniesť do novej databázy.
   • Preniesť aj stavy na skladoch (množstvá na skladových kartách) - po vytvorení novej databázy sa vytvorí automaticky inventúrna príjemka a výdajka. Tito je možné následne dodatočne upraviť podľa potreby (Pozor, neprenášajú sa množstvá na kartách ktoré majú nulovú skladovú cenu. bod 4)
   • Preniesť aj stavy vlastných účtov (na kontaktoch) - ak sa používa niektorý z typov vernostných účtov v aplikácii, prenesú sa do novej databázy aj tieto stavy. (ponuka je dostúná len s príslušnou licenciou)
 6. Pre potvrdenie vytvorenia novej databázy, kliknite na tlačidlo Vykonaj.
 7. Po úspešnom vytvorení novej databázy sa zobrazí hlásenie o úspešnom vykonaní.
 8. Nová databáza pre nové odobie je automaticky pripojená ako ďalšia databáza v prihlasovacom formulári. Prihlasovacie mená a heslá ostali nezmenené.
 9. Staršiu databázu si nezabudnite zazálohovať aj na odložené miesto mimo daného PC

Po úspešnom vytvorení kópie databázy sa v prihlasovacom okne po spustení aplikácie nová databáza zobrazí na prvom mieste, s označením PredajcaX (X - poradové číslo databázy ak by ich bolo vytvorených viacero.) Po prihlásení sa do pôvodnej databázy sa v záhlaví zobrazí hlásenie "Pozor táto databáza je uzamknutá proti úprave dokladov!", to aby sa predišlo nechceným úpravám v staršej databáze.

V prípade, že sa vytvárala kópia databázy na synchronizovanej databáze iKelp Predajcu, je potrebné v nastaveniach úloh (TaskScheduler) pre synchronizáciu, zálohovanie a údržbu databázy upraviť cestu na novú databázu. Následne je potrebné jednotlivé úlohy spustiť aby sa vykonávali a skontrolovať žurnál udalosti operačného systému Window (EventLog).

Súvisiace návody:
Write by Author / Vytvorené by