Pokladňa a Sklad
 

Užívateľské vlastnosti v aplikácii iKelp Predajca

V tomto článku Vám predstavíme, ako je možné v aplikácii iKelp Predajca používať užívateľské vlastnosti.

Význam užívateľských vlastností

Vďaka týmto vlastnostiam je možné lepšie skladové karty filtrovať. Rovnako je možné vďaka užívateľským vlastnostiam definovať názvy skladových kariet. Užívateľské vlastnosti sú definované na kategórie, každá kategória, resp. karty v nej môžu mať vlastné užívateľské vlastnosti.

Definovanie vlastností

Užívateľské vlastnosti je možné definovať v nastaveniach aplikácie.

 1. Kliknite na tlačidlo Nastavenia v menu aplikácie.
 2. Z ponuky vyberte možnosť "Užívateľské vlastnosti".
 3. Zobrazí sa formulár s preddefinovanými vlastnosťami skladových kariet. Tu je možné pridávať nové vlastnosti, prípadne skupiny vlastností.

Nastavenie vlastností

 • Základnénastavenie definuje základné parametre a nastavenia vlastností.

  • Aktívne - určuje, či je daná vlastnosť aktívna a je možné ju definovať skladovým kartám.
  • Názov - názov vlastnosti, tento odporúčame definovať jasne a výstižne, aby bola daná vlastnosť jasne pomenovaná.
  • MJ - merná jednotka vlastnosti. (Napr. velkosť môže byť udávaná v palcoch ".)
  • Súkromná - vlastnosť je určená len pre interné použitie, nie je verejná.
  • Typ - medzi základné typy vlastností ktoré je možné definovať patria:
   • Reťazec - vlastnosť môže obsahovať jedno, alebo viac slovnú hodnotu a číslo. Túto hodnotu je možné pridať aj v čase zakladania skladovej karty priamo v jej nastaveniach. Hodnota danej vlastnosti sa automaticky založí aj do zoznamu použitých hodnôt.
   • Celé číslo - ako hodnota vlastnosti môže byť použité len celé číslo. (Napr. rok, modelová rada a pod.)
   • Desatinné číslo - hodnotu je možné zadať aj ako desatinné číslo. 
   • Vymenované hodnoty - v záložke Hodnoty je potrebné nadefinovať hodnoty danej vlastnosti. Následne pri ich pridelovaní skladovým kartám je možné vybrať hodnotu len zo zoznamu. Nie je možné ju doplniť priamo na skladovej karte ako pri ostatných typoch, ale musí byť vopred definovaná.
  • Max. počet - maximálny počet hodnôt, ktoré je možné z danej vlastnosti vyplniť na skladovej karte.
  • Exp. názov - v prípade synchronizácie s internetovým obchodom, prípadne s inými aplikáciami, je potrebné vyplniť aj túto hodnotu na základe ktorej dochádza k synchronizácii údajov.
  • Iba na čítanie - daná vlastnosť je len na čítanie.
  • Min. hodnota - minimálna hodnota, ktorú je možné danej vlastnosti nadefinovať.
  • Max. hodnota - maximálna hodnota, ktorú je možné danej vlastnosti nadefinovať. 
  • Obdobie - obdobie je vhodné nastavovať pri vlastnostiach, ktoré majú časový charakter. Hodnotu danej vlastnosti následne definuje maska.
  • Maska - definuje hodnotu vlastnosti v závislosti od nastaveného obdobia.
 • Zdielanie - definuje, s kým bude daná vlastnosť synchronizovaná

  • E-shop - internetový obchod.
  • Partneri - v prípade prepojenia aplikácie s partnerskou sieťou, sa bude daná vlasť synchronizovať medzi partnerov.
  • Pobočka - v prípade použitia synchronizovaných databáz aplikácie iKelp Predajca, sa daná vlastnosť prenesie aj na tieto pokladne. 
 • Hodnoty - zoznam hodnôt definovaných vlastnosti. V závislosti od nastavenia je možné definovať vlastnosti aj pri ich vypĺňaní na skladových kartách, resp. je možné tieto hodnoty vyberať z preddefinovaných hodnôt.

  • Hodnota - zoznam vymenovaných hodnôt, ktoré je možné priradiť danej vlastnosti. V stĺpci "P" je možné určiť ich poradie pri zobrazovaní.
  • Popis - hodnotám je možné pridávať aj popis, pre ich lahšiu identifikáciu. (Napr. ak je ako hodnota vlastnosti použitá skratka, napr. kód krajiny, do popisu je možné vložiť celý názov danej krajiny.)
 • Eshop - nastavenia definujúce správanie v prípade prepojenia s internetovým obchodom.

  • Navigačný obrázok - navigačný obrázok vlastnosti. Využitie je možné len pri prepojení s internetovým obchodom.
  • Obrázok tit. - titulok pre navigačný obrázok. V prípade, že sa v internetovom obchode z nejakého dôvodu nemôže obrázok zobraziť, zobrazí sa titulok.
  • Popis - bližší popis danej vlastnosti ktorá sa bude zobrazovať na internetovom obchode.

Aktivovanie filtra na užívateľské vlastnosti v zozname skladových kariet

 1. Vyberte menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
 2. V strome nastavení aplikácie vyberte možnosť Sklady -> Karty.
 3. Aktivujte nastavenie "Použiť rýchle filtre na vlastnosti v zozname skladových kariet". (Bližšie informácie o jednotlivých prvkoch a nastaveniach sa dočítate v článku Nastavenia - Sklady - Karty.)

Aktivovaním nastavenia sa v zozname skladových kariet aktivujú možnosti pre filtrovanie na základe užívateľských vlastností.

Vytváranie užívateľských vlastností

Tvorbu užívateľských vlastností vysvetlíme na príklade evidencie doplnkových vlastností na skladových kartách pre predajňu bicyklov. (Konkrétne príklady jednotlivých nastavení sa dočítate v článku Užívateľské vlastnosti - predstavenie a použitie.) Samozrejme je možné definovať rôzne užívateľské vlastnosti v závislosti od aktuálnej situácie a potreby.

 1. Vytvorenie vlastnosti - novú vlastnosť resp. skupinu vlastností vytvoríte kliknutím pravého tlačidla myši v zozname vlastností. (Skupina vlastností definuje skupinu pre ľahšie priradenie a identifikáciu vlastnosti. Napr. v modelovom scenári je definovaná vlastnosť farba pre rám bicykla a koleso. Preto sú vytvorené skupiny vlastností pre rámy a kolesá.)
 2. Základné nastavenie vlastnosti - v záložke Základné nadefinujte základné nastavenia vlastnosti. Názov, Typ,  prípadne MJ a i. 
 3. Nastavenie hodnôt - ak je nadefinovaný typ vlastnosti "Vymenované hodnoty", je potrebné tieto v záložke Hodnoty nadefinovať.
  • Novú hodnotu pridáte kliknutím pravého tlačidla myši v zozname hodnôt.

Prideľovanie užívateľských vlastností skladovým kategóriam

Aby bolo možné dané vlastnosti používať, definovať na skladových kartách a filtrovať podľa nich je potrebné ich priradiť ku kategórii.

 1. Kliknite na tlačidlo Nastavenia v menu aplikácie.
 2. Z ponuky vyberte možnosť "Kategórie".
 3. Kliknite na kategóriu, ktorej chcete definovať vlastnosti. Rôzne kategórie môžu mať nadefinované rôzne užívateľské vlastnosti. (Ak sa predávajú aj rôzne doplnky, tieto nemajú všetky vlastnosti ako bicykle a opačne.)
 4. V časti "Nastavenie" danej kategórie vyberte záložku Vl. schéma
  1. Schéma viazaných vlastností
   • Názov - názov vlastnosti alebo skupiny vlastností.
   • NV (Nutné vypniť) - nastavenie definuje, či je potrebné danú vlastnoť na skladovej karte uložiť. V prípade, že je dané nastavenie aktívne, bez vyplnenia vlastnosti nebude možné kartu uložiť.
   • V - definuje, či je daná vlastnosť po pridelní kategórii viditeľná. Ak nechcete vlastnosť priradenú kategórii odstrániť, je možné deaktivovať zobrazenie.
   • Fil. - miesto vo filtri pri výbere kategórie. V zozname skladových kariet alebo v internetovom obchode je možné definovať, na ktorom mieste sa vo filtri bude vlastnosť zobrazovať. V aplikácii je možné nastaviť filter max. na 5 vlastností, pričom je možné definovať poradie vlastností pre filtrovanie pre každú kategóriu nezávisle.
   • Var. - definuje variantnosť kariet. Varianta je definovaná ako vlastnosť. Je možné ju definovať číslom, alebo reťazcom a ak majú dve skladové karty nadefinovanú rovnakú hodnotu, berú sa ako variantné, to znamená, že je možné ich navzájom zameniť. Základné vlastnosti sú rovnaké ako napr. veľkosť, výrobca, model a pod. líšia sa napr. len farbou. (Bližšie sú varianty, ich popis aj všetky nastavenia popísané v článku Užívateľské vlastnosti - predstavenie a použitie.)
   • Inf. - Poradie pri pridávaní vlastnosti k názvu skladovej karty. (V prípade aktívneho nastavenia je možné vytvoriť názov skladovej karty z vlastností. Na kartu nadefinujte základný názov, napr. názov bicykla CTM Raptor a vo vlastnostiach ostatné parametre ako farba, hmotnosť, modelový rok a pod. Výsledný názov skladovej karty bude tvorený z vyplnených vlastností.)

Prideľovanie užívateľských vlastností skladovým kartám

V predchádzajúcich riadkoch boli nadefinované užívateľské vlastnosti kategórii. Na to, aby tieto vlastnosti bolo možné pridelovať skladovým kartám, je potrebné tieto karty zaradiť do príslušnej kategórie. V prípade, že skladová karta patrí do dvoch rôznych kategórií, pričom každá má nadefinované vlastné užívateľské vlastnosti, na karte sa zobrazia všetky vlastnosti aj z jednej aj druhej kategórie.

 1. V zozname skladových kariet vytvorte novú skladovú kartu alebo upravte existujúcu.
 2. Kliknite na záložku Kategórie a zaraďte skladovú kartu do príslušnej kategórie/kategórií.
 3. Ak má daná kategória nadefinované užívateľské vlastnosti, tieto sa zobrazia v časti "Vlastnosti", kde je možné ich definovať.
 4. Zmeny potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Modelový scenár s konkrétnymi vlastnosťami a nastaveniami, si môžete prečítať v článku Užívateľské vlastnosti - predstavenie a použitie

Write by Author / Vytvorené by