Pokladňa a Sklad
 

Výkup zálohových obalov pomocou etiketovacieho systému

V tomto článku sa dozviete všetky informácie ohľadom nastavení a používaní aplikácie pre prípad, že ste zapojený do systému vykupovania vratných plastových obalov, alebo plechoviek a máte na prevádzke zariadenie pre evidovanie týchto vratných obalov. Postup vychádza zo systému fungovania a evidencie obalov od Správcu zálohového systému v ktorom sú obaly zaevidované. Etikety/kupóny o odovzdaní obalov zo zariadenia Správcu zálohového systému viete následne v aplikácii iKelp Predajca zadať (ručne alebo skenerom), čím sa daný kupón v aplikácii zaeviduje. Je tak možné kontrolovať jeho prípadne duplicitné použitie a automaticky o uvedenú hodnotu ponižuje výslednú cenu dokladu.

Nastavenia

 1. Kliknite na tlačidlo Nastavenia v menu aplikácie.
 2. Vyberte možnosť Nastavenia.
 3. Rozbaľte možnosť Doklady a kliknite na Predaj.
 4. Prejdite do záložky Rozšírené.
 5. V časti Externé zariadenie aktivujte možnosť:
  1. Zapnutie používania obalov - ak je nastavenie aktívne, tvorí sa báza informácií pre možnosť exportu a ďalšie spracovanie údajov o použití kupónov z etiketovacieho systému.
  2. Zapnutie kontroly obalových kupónov - systém kontroluje duplicitu zadaných kupónov a nedovolí duplicitné použitie.
  3. Prefixy - používajú sa na identifikáciu kupónu. Kód začínajúci nadefinovaným prefixom sa po zadaní začne vyhľadávať v zozname už použitých kupónov kvôli duplicitnému použitiu. Prefixov je možné definovať viac, ak sa používa viacero skenovacích zariadení. Potom sa oddeľujú bodkočiarkou. 
  4. ID prevádzka - identifikátor prevádzky. Identifikátor prevádzky sa nachádza aj v kóde zo skenovacieho zariadenia. Ak je možné používať kupóny z rôznych prevádzok, je možné ich zadať viac, pričom ako oddeľovač sa použije bodkočiarka.
  5. Kód prevádzky - kód použitý pri exporte údajov.

Zloženie kódu kupónu zo zariadenia Správcu zálohového systému

Kód obsahuje celkovo 20 znakov, pričom je možné v ňom nájsť tieto údaje. Pre jednoduchosť kód zobrazíme v tvare PPPNNNNDDDSSSSSAAAAC.

 • PPP - 3 čísla pre prefix kódu z čítačky.
 • NNNN - 4 čísla pre prefix skenera / ID prevádzky. (Číslo bude dostupné v užívateľskom účte v registračnom portláli správcu.)
 • DDD - 3 čísla označujúce deň v roku.
 • SSSSS - 5 čísiel pre poradové číslo dokladu.
 • AAAA - 4 čísla pre hodnotu kupónu, napr. "1050" pre 10,50EUR.
 • C - 1 číslo ako kontrolné číslo.

Vytvorenie karty pre sledovanie výkupu obalov

Pre štatistickú evidenciu aplikovaných kupónov a vykúpených obalov, odporúčame mať pre výkup vytvorenú nezávislú skladovú kartu, ktorá nebude mať väzby na predajný tovar. To znamená, ak predávate napr. Coca - Colu v plechovke, a pri predaji Coca - Coly sa má automaticky naúčtovať aj záloh za plechovku, je potrebné mať pre túto väzbu vytvorenú nezávislú kartu, napr. "Záloh PLECH", ktorá bude na položke Coca - Cola nastavená ako viazaná karta. V prípade obalov (napr. sklo), ktoré nepodliehajú tejto štatistickej evidencii môžete mať jednu kartu, ktorá bude aj ako viazaný tovar (napr. k pivu) a rovnako bude slúžiť s príznakom vratný tovar aj pre výkup.
 • Kliknite na tlačidlo Nová v zozname skladových kariet.
 • Zadajte ručne kód karty "KUPNNNN", pričom miesto NNNN zadajte číslo skenera, viď popis vyššie.
  • V záložke Rozšírenia - Kód karty je možné definovať aj viacero kódov kariet / kupónov, ktoré je možné na danej prevádzke uplatniť. (Oddeliť je ich možné bodkočiarkou.)
 • Vyplňte Názov karty napr. "Záloh PET&PLECH".
 • Typ karty nastavte O.
 • DPH zadajte 0% a typ OOD pre správne nahlasovanie na portál eKasa. (Oslobodené od dane.)
 • Zadajte skladovú cenu C. sklad a predajnú C. predaj 0,15€.
 • Aktivujte príznak Vratný tovar.
 • Aktivujte príznak Dopl. text. (Po zadaní danej karty obsluhou bude systém požadovať zadanie kupónu. Pri osnímaní skenerom, sa tento natiahne do systému automaticky.)
 • V záložke Kategórie zaraďte kartu do príslušnej kategórie pre zobrazovanie v predaji. (Napr. kategória Obaly.)
 • Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Uplatnenie kupónu pri nákupe

Pri uplatňovaní sa kontroluje, či už daný kupol nebol použitý
 • Skenerom čiarových kódov
  • Po oskenovaní skenerom (skener musí byť prepnutý v sériovom režime, nie v režime emulácie klávesnice), sa zobrazí položka s načítanou sumou z kupónu spolu s kódom kupónu. Tento kód sa následne tlačí aj na doklade.
 • Ručne po zadaní obsluhy
  • Zadajte na klávesnici 1 a tlačidlo Množstvo. (Pri uplatnení kupónu sa nerozlišuje, v akej cene bola hodnota akých obalov. Je to ako spoločná suma za vrátené obaly a množstvo je jeden kupón, preto 1.)
  • Zadajte hodnotu z kupónu a klikne na tlačidlo Cena.
  • Po výbere položky "Záloh PET&PLECH" zadajte doplnkový text, to znamená kód z etikety etiketovacieho stroja.
  • Pokračujte v účtovaní ostatných položiek.
  • Ukončite doklad.
V prípade, že dôjde k refundu dokladu, v ktorom bol daný kupón použitý, je možné tento kupón opätovne použiť.


Export hlásení o vyplatených zálohách

 1. Označte v zozname kariet kartu/karty kupónov pre export.
 2. Kliknite na tlačidlo Zoznam/S.
 3. Vyberte z ponuky možnosť Obaly - Mesačný report o vyplatených zálohách.
 4. Zadajte dátum, ku ktorému sa vytvorí podklad pre export. (Export je generovaný podľa zadaného kalendárneho mesiaca.)
 5. Kliknite na tlačidlo Tlač / Export.
  • Pozor, vygenerovaný súbor neotvárajte, nakoľko môže zmeniť štruktúru. V prípade, že si chcete exportovaný záznam skontrolovať, odporúčame si ho naimportovať do excelu.

Súvisiace návody


Write by Author / Vytvorené by