Pokladňa a Sklad
 

Darčekové poukazy, kupóny a zľavy

V tomto návode sa dozviete, akým spôsobom je možné v aplikácii iKelp Predajca aplikovať zľavu na doklad pri uplatnení zľavového kupónu alebo poukazu. Vzhľadom k legislatívnej úprave k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty v prípade dodania tovaru a služby pri použití poukazu podľa § 9a zákona č. 222/2004 Z. z. je možné definovať kupóny alebo poukazy na:

 • Jednoúčelový poukaz - jedná sa o poukaz zakúpený zákazníkom, pri ktorom je v čase jeho vystavenia známe miesto dodania tovaru alebo služby a splatná daň. Viac informácií o tomto type poukazu sa dozviete v návode Jednoúčelový poukaz.

  • Slúžia na predaj konkrétneho tovaru alebo služby za zvýhodnenú cenu.
  • Fungujú rovnako, ako poukážky z rôznych zľavových portálov.
  • Je možné ich využívať na rôzne zážitkové aktivity, večere, prípadne iné aktivity alebo tovary na vašej prevádzke, pričom ale je vždy vopred určené pre akú aktivitu, alebo tovar si ich zákazník zakupuje.
 • Viac účelový poukaz - je iný poukaz ako jednoúčelový, kde nie je vopred známe rozsah tovarov alebo služieb a nie je vopred známe daňové zaobchádzanie. Rovnako sa jedná o kupón zakúpený zákazníkom avšak kúpa takéhoto poukazu sa nepovažuje za dodanie tovaru alebo služby a nie je predmetom dane. Zdaňuje sa až skutočné odovzdanie tovaru, alebo skutočné dodanie služby za viacúčelový poukaz, ktorý dodávateľ tovaru alebo služby prijme ako protihodnotu alebo jej časť.

  • Sú predávané v rámci siete predajní jednej spoločnosti.
  • Vopred nie je známy odberateľ.
  • Nie je vopred známe miesto dodania.
  • Nie je vopred známa sadzba DPH tovarov / služieb na ktoré bude poukážka použitá.
  • Majú nastavenú splatnosť, resp. dátum, do kedy je nutné ich vyčerpať.
  • Majú rôznu nominálnu hodnotu
 • Poukážka - zľavový kupón - poskytnutie zľavy obchodníkom napr. ako marketingový nástroj na zvyšovanie predaja, čo nepredstavuje získanie tovaru alebo služby za protihodnotu. (Napr. ako poukážka získaná pri nákupe nad určitú hodnotu na ďalší nákup, alebo pri zkúpení určitého počtu kusov poskytne obchodník ďalší kus zdarma.) Viac o možnostiach zadávania zliav sa dozviete v návode Možnosti zadávania zliav v iKelp Predajca - dotykový predaj.

V tomto návode sa budeme bližšie venovať problematike viacúčelových poukazov.

Viac účelový poukaz

Ako už bolo spomenuté vyššie, jedná sa o poukaz, ktorý si zakúpi zákazník pre jeho neskoršie uplatnenie, pričom nie je vopred presne definované, na aké tovary alebo služby bude tento poukaz použitý. Preto pri predaji poukazu nedochádza k jeho zdaneniu a predaj nie je nahlasovaný na portál finančnej správy. Zákazník obdrží potvrdenie o úhrade poukazu, nakoľko kúpa takéhoto poukazu sa nepovažuje za dodanie tovaru alebo služby a teda nie je predmetom dane. Zdaňuje sa až skutočné odovzdanie tovaru, alebo skutočné dodanie služby za viacúčelový poukaz, ktorý dodávateľ tovaru alebo služby prijme ako protihodnotu alebo jej časť. V tomto prípade sa chápe poukaz ako cenina. Tento postup vychádza z aktuálne platných zákonov o evidencii a účtovaní VUP. O aktuálnych usmerneniach, právnych predpisoch a postupe uvedenom nižšie odporúčame poradiť sa s vaším účtovníkom. (Napr. vystavenie poukazu v hodnote 50€  na nákup tovaru v nákupnom centre.)

Viacúčelový poukaz v aplikácii

Nakoľko sa jedná o poukazy, ktorých predaj nie je predmetom dane ale dochádza k príjmu finančných prostriedkov, je potrebná evidencia týchto poukazov a dôsledné vedenie prijatých financií. O postupe tejto evidencie a prípadné vypracovanie internej smernice s postupom evidencie rovnako odporúčame konzultovať s účtovníkom.

V aplikácii je možné evidovať použitie VUP dvomi spôsobmi

 • Kreditný účet - zákazník si zakúpi poukaz a na zákaznícky účet sa dobije kredit. Tento si následne môže zákazník podľa potreby čerpať jednorázovo, alebo postune podľa potreby, pričom je v aplikácii evidovaná výška zakúpeného poukazu/ dobitého krediho aj evidencia jeho následného čerpania. Zákazníkovi je pri následnom čerpaní vystavený daňový doklad, kde je aplikované ako platidlo kredit s vyčíslenou DPH za dodaný tovar alebo služby. (V aplikácii sa vytvorí pre dopitie doklad, ktorý je následne ukončený funkciou odloženia.) Viac o vlastných účtoch sa dozviete v návode Kreditné, alebo vlastné účty v aplikácii iKelp Predajca.
 • Definovanie poukazu ako platidla - v tomto prípade nedochádza v rámci aplikácie k žiadnej evidencii uplatnenej výšky poukazov, ale výška uplatnenej hodnoty poukazu sa použije ako platidlo na doklad. Ďalej v návode sa dočíta bližšie informácie o nastavenia v aplikácii a spôsob aplikovania práve použitia tohto typu poukazu.

Nastavenia

 • Tlač potvrdenia o odloženom doklade

  • Kliknite na Nastavenia -> Nastavenia v menu aplikácie. V časti Externé zariadenia -> POS Online aktivujte Tlačiť potvrdenie o odložení dokladu.
 • Definovanie platidla pre uplatnenie poukazu

  • Kliknite na Nastavenia -> Nastavenia v menu aplikácie. Kliknite na Financie.
  • Vyberte možnosť Druhy úhrad, v časti Filtre vyberte aktívnu pokladňu. 
   • (Ak je v zozname viacero aktívnych finančných pokladní, aktuálnu pokladňu, do ktorej sa zapisujú úhrady zistíte tak, že skontrolujte nastavenie v časti Externé zariadenia - POS Online záložka Všeobecné -> Zápis platidiel do pokladne.)
  • Kliknite na tlačidlo Pridať, v časti Typ úhrady vyberte možnosť 11 - Príjem šekom.
  • V časti Názov zadajte požadovaný popis. (Napr. Darčekový poukaz 50€.)
   • V prípade, že máte napr. 3 druhy poukazov v rôznych hodnotách, je možné si vytvoriť platidlo pre každý druh osobitne a nastaviť preddefinovanú sumu platidla. V prípade rôznych výšok poukazov, je vhodné mať len jeden druh platidla (napr. Darčekový poukaz) a pri predaji zadať výšku hodnoty daného poukazu/platidla. Následne vybrať dané platidlo.
  • Zadajte Masku. (Maska definuje číselný kód druhu a pohybu, napr. <y>PO50<C4>.)
  • Kliknite na tlačidlo Založiť.
   • Pre definovanie hodnoty príslušného platidla, prejdite do poľa Suma na danom zázname a zadajte hodnotu. (V našom prípade 50.)


Predaj poukazu

Predaj poukazu slúži z pohľadu aplikácie len pre internú evidenciu predaných poukazov. Nakoľko predaj takéhoto poukazu nepodlieha zdaňeniu, v aplikácii sa vytvorí doklad, ktorý sa následne ukončí. tzv. odložením. Pričom v aplikácii je možné definovať, že pri ukončení takýmto spôsobom sa môže tlačiť potvrdenie pre zákazníka. Nejedná sa o daňový doklad preto predaj poukazu nekombinujte s inými položkami.

 • Vytvorte si skladovú kartu typu P (Práca) s pomenovaním poukazu, napr. Darčekový poukaz v hodote 50€(Nakoľko sa jedná len o internú evidenciu, v príslušnej DPH.)

Uplatnenie poukazu pri predaji

Preddefinovaná hodnota platidla

 • Pridajte do dokladu položky zakúpené zákazníkom.
 • Kliknite na tlačidlo platidla v požadovanej výške poukazu, jeho hodnota bude automaticky odpočítaná z celkovej ceny. Pozor, jedná sa o zníženie celkovej platenej sumy dokladu platidlom, celková výška dokladu a teda aj rozpis DPH sa nemení. Zníži sa len suma, ktorú má zákazník doplatiť.
 • Ukončite doklad výberom platidla pre doplatenie zvyšnej sumy dokladu, vytlačí sa eKasa pokladničný doklad.
Ručné zadanie hodnoty poukazu
 • Pridajte do dokladu položky zakúpené zákazníkom.
 • Zadajte sumu poukazu a kliknite na príslušné platidlo. Pozor, jedná sa o zníženie celkovej platenej sumy dokladu platidlom, celková výška dokladu a teda aj rozpis DPH sa nemení. Zníži sa len suma, ktorú má zákazník doplatiť.
 • Ukončite doklad výberom platidla pre doplatenie zvyšnej sumy dokladu, vytlačí sa eKasa pokladničný doklad.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by