Pokladňa a Sklad
 

Skladová karta - predstavenie

Skladové karty (alebo Zoznam skladových kariet) zobrazíte kliknutím na Sklad v hlavnom menu aplikácie a následným kliknutím na Karty alebo kliknutím na tlačidlo s písmenom K na nástrojovej lište. Zoznam skladových kariet je zároveň predstavený v návode Skladové karty - zoznam. Niektoré záložky ktoré sa na skladovej karte zobrazujú sú viazané na licenciu. V prípade, že pre daný modul, alebo rozšírenie aplikácie nemáte zakúpenú licenciu, táto možnosť sa na karte nezobrazí.

Nová skladová karta

 • Otvorte zoznam Skladové karty kliknutím na tlačidlo K na nástrojovej lište aplikácie a kliknite na tlačidlo Nová. (Kliknutím ľavého tlačidla myši vytvoríte novú skladovú kartu. Ak už v aplikácii máte vytvorené skladové karty, pri postáti na niektorej z kariet a následnom kliknutí pravým tlačidlom myši vytvoríte kópiu tejto karty. Toto je vhodné vtedy, ak má karta rozne nastavenia správania, zaradenie do kategórií a pod, aby nebolo potrebné tieto veci znovu nastavovať na novej skladovej karte.)
Popis jednotlivých záložiek formulára skladovej karty
 • Údaje

Po kliknutí na tlačidlo pre vytvorenie novej karty sa zobrazí okno Skladová karta a záložka Údaje. Toto okno je rozdelené na niekoľko hlavných časti: Skladová karta, Množstvá, Skladová cena, Údaje pre pokladňu, Predajné ceny, Nastavenia správania a Úkony.

Popis záložky Údaje na skladovej karte

Nova_skladova_karta

 1. V prvej fáze vytvárania novej skladovej karty je nutné prejsť tieto časti - Skladová karta, Skladová cena a Predajné ceny a vyplniť jednotlivé údaje:
  • Skladová karta:

   • Kód - kód skladovej karty používaný v aplikácii napríklad pri vyhľadávaní tejto skladovej karty, na základe tohto kódu. V prípade, že je pole kód zafajknuté, aplikácia prideľuje kódy skladovým kartám automaticky, čím je zabezpečené jednoznačnosť každej karty. Tento kód je možné však zadať aj individuálne (po odfajknutím), pričom môže obsahovať aj iné ako číselné znaky ale jeho dĺžka je obmedzená na 25 znakov.
   • Názov- zadajte názov skladovej karty. Tento názov by mal daný tovar konkrétne špecifikovať.

    Napríklad: "Cukor 1kg", "Minerálna voda 1,5l".

   • Typ kar. - určte typ skladovej karty:
    • T - tovar, u ktorého sa evidujú pohyby na sklade a pokiaľ je na sklade akékoľvek nenulové množstvo tak má určenú aj skladovú cenu.
    • V - rovnaký typ ako tovar, ktorý však vyžaduje zadanie sériových čísiel.
    • P - služba (práca), pri ktorej sa neeviduje množstvo na sklade (vždy nulové) a preto je možné pri každom použití tejto skladovej karty zadať skladovú cenu. Evidujú sa však pohyby, na základe ktorých je možné získavať štatistiky obratov.
    • O - obal - evidovanie pohybu obalov je nutné zapnúť v nastaveniach. Potom je možné evidovať pohyb obalov na jednotlivých zákazníkov. (Ďalšie informácie o skladových kartách typu obal, sa dočítate v návode Skladové karty - obal.)
    • N - neskladová položka (texty v dokladoch) - neeviduje sa žiadny pohyb ani množstvo na sklade, ale je možné túto kartu vidieť na dokladoch.
    • R - receptúra - ak zvolíte tento typ karty, zobrazí sa v hornej časti tohto okna nová záložka Receptúra, v ktorej je možné určiť z ktorých skladových kariet sa vyskladá táto skladová karta. (Ďalšie informácie o kartách typu receptúra sa dozviete v návode Skladové karty - Receptúra)
   • MJ - vyberte mernú jednotku daného tovaru. Pozor! Pri skladovej karte napríklad "Cukor 1kg" sa predáva toto balenie na kusy, preto by merná jednotka tejto skladovej karty bola ks. Takisto to platí aj napríklad pri karte "Minerálna voda 1,5l".
   • Um - umiestnenie tovaru v sklade.
   • Zár.- záruka vypisovaná pri položke na dokladoch. Udáva sa v počte mesiacov. Jedná sa len o informatívny údaj. Aplikácia nijakým spôsobom nesleduje záručnú dobu.

    Napríklad: "Notebook, záruka 24 mesiacov".

   • Dátum p. poh. - informatívny dátum posledného pohybu.
   • Doplnkový text - text, ktorý je možné doplniť na kartu. Ide o informáciu pre bližšie upresnenie tovaru, prípadne nejakú internú poznámku.
   • Balenie - množstvo MJ v balení. (Napr. pri balíku minerálnej vody je v balení 6ks fliaš. Množstvo v balení teda bude 6ks. Pri nedotykovom predaji je možné realizovať predaj aj po baleniach. Stačí pri predaji zadať dané množstvo balení a automaticky sa naúčtuje počet kusov. Ak sa pri predaji naúčtujú dve balenia minerálky, do predaja automaticky naskočí 12ks.)
   • Dod. kód - údaj, ktorý sa berie zo záložky Dodávatelia. (Tento údaj je vhodné vypĺňať napr. pri realizovaní objednávok kde viete rýchlejšie objednávaný tovar u dodávateľa dohľadať.)
   • Export - nastavenie definuje, či je možné v prípade potreby skladovú kartu exportovať.
   • ZP. - zákaz predaja. Pomocou príznaku ZP je možné zablokovať predaj danej karty. (Ak na karte bola vykonaná niektorá z operácií predaj, alebo príjem nie je možné z dôvodu zachovania histórie karty mazať. Je možné im nastaviť tento príznak a pomocou filtra v zozname kariet je možné nastaviť, aby sa takáto karta v zozname nezobrazovala. ďalšie informácie o tejto možnosti sa dočítate v návode Nastavenie príznaku "Zákaz predaja" na skladovej karte.)
  • Údaje pre pokladňu / databanku / tlač štítkov

   • Čiar. kód - čiarový kód danej skladovej karty. V prípade potreby vyplnenia viacerých čiarových kódov, je tieto možné vyplniť v záložke Rozšírenia. Jednotlivé čiarové kódy sa od seba odlišujú bodkočiarkou.
   • A č. k. - zaradenie pre automatické generovanie čiarového kódu. (Ak je v nataveniach aplikácie v časti Sklady - Karty nastavené Tvoriť EAN z PLU formátom, aplikácia následne pri tlači cenoviek sama vygeneruje EAN kód pre danú skladovú kartu. Viac informácií sa dozviete v návode k nastaveniam aplikácie.)
   • Názov položky - názov položky pre pokladňu. Tento názov môže byť ako skratka názvu skladovej karty, ktorý sa následne zobrazuje dotykovom rozhraní POS predaja a tlačí na doklade. V prípade potreby je možné nastaviť, aby sa na pokladni aj na dokladoch zobrazoval celý názov kariet.
   • Čiar. kód balenia - čiarový kód balenia.
   • PLU - číslo PLU daného tovaru. Tovar je pri predaji možné vyhľadávať podľa názvu, kódu, čiarového kódu alebo PLU ktoré môže byť známe pre obsluhu zvlášť pri prechode z registračnej pokladnice na pokladničný systém.
   • QPLU - v dotykovom rozhraní predaja je možné nadefinovať rýchle položky, tzv QPLU, ktoré sa obsluhe zobrazia vždy na vrchu. Odporúčame QPLU nastaviť skutočne len kartám, ktoré sa najčastejšie používajú pri predaji. (Pre zobrazenie na pokladni neodporúčame mať toto nastavenie na viac ako 15-tich kartách.)
   • Obj. v MJ - objem v jednotkovom množstve. Tento údaj je vhodné vyplniť ak sa tlačia cenovky v aplikácii. (Napr. ak je skladová karta fľaša minerálnej vody s objemom 1,5l a predávaná ako kus, nastavte objem v MJ 1,5 a aplikácia na základe ceny automaticky prepočíta cenu za liter. )
   • MJ - merná jednotka pre evidenciu objemu na karte. (Napr. fľaša môže byť predávaná ako kus, ale jednotka objemu je L.)
   • Skupina - ak sa položky predávajú formou OFFline predaja priamo na reg. pokladnici a len sa vyčítavajú predaje, je možné v aplikácii vytvoriť skupiny, do ktorých položky patria. Na pokladnici je to známe ako tovarové skupiny, resp. DPT.
   • Farba - Na položke je možné nastaviť farbu. Následne sa táto farba zobrazí pri postátí na položke v zozname skladových kariet, prípadne sa zmení farba tlačidla danej položky v dotykovej pokladni. Viac informácií o možnostiach zmeny farby sa dozviete v návode Skladové karty - obrázky, farby, stĺpce a kategórie.
  • Skladová cena:

   • DPH - nastavenia daňovej hladiny.
   • C.sklad. - informatívna skladová cena. Táto cena je však pri nulovom množstve tejto karty na sklade iba informačná a pri prvom príjme sa nastaví na konkrétnu hodnotu. Po zadaní tejto hodnoty sa automaticky prepočítajú a vyplnia okolité okienka cien.
  • Predajné ceny- Je možné nastaviť a definovať tri základné cenové hladiny, pričom pri každej tejto hladine je prepínacie tlačidlo, ktorým je možné prepínať medzi jednotlivými hladinami a tým určiť primárnu (hlavnú) cenovú hladinu, od ktorej sa budú odvádzať ostatné cenové hladiny.
  • Nastavenie správania

   • Mn. balenie
    • Pri predaji - možnosť zádávať množstvo v balení pri predaji.
    • Pri príjme - možnosť zadávať množstvo v balení pri príjme.
   • Zl. kupón - nastavenie správania karty. Karta sa bude správať ako Zľavový kupón. (Viac informácií sa dočítate v návode Možnosti zadávania zliav v iKelp Predajca - dotykový predaj.)
   • Dopl. text - možnosť zadávania doplnkového textu na položku v dotykovom rozhraní predaja aplikácie.
   • Predaj zl. množstva - povolenie predaja zlomkového množstva na položke. (Možnosť naúčtovať napr. 0,5kg.)
   • Vážený tovar - ak je definovaná online váha v aplikácii, automaticky sa po pridaní položky do predaja v dotykovom rozhraní odčíta váha z tejto pripojenej váhy. (Zariadenie je potrebné nakonfigurovať v nastaveniach aplikácie.)
   • Vratný tovar - ak sa na skladovej karte nastaví tento príznak, po naúčtovaní položky sa automaticky na karte prednastaví účtované záporné množstvo.
   • Roz. Info - ak je možnosť aktívna, na pokladničnom doklade sa budú tlačiť tieto informácie. 


To znamená, že ak je nastavená prvá cenová hladina ako primárna a je zadaná predajná cena, je možné v ďalších cenových hladinách zadať maržu alebo percentuálnu zľavu vzhľadom na primárnu cenovú hladinu. Rôzne cenové hladiny je možné využívať ako veľko alebo maloobchodné ceny, prípadne môžete mať evidovaných zákazníkov, ktorý môžu mať priradenú niektorú z cenových hladín. Pri predaji po výbere kontaktu sa tak automaticky aplikujú ceny z danej cenovej hladiny, ktoré má zákazník nastavené.

Cenovú hladinu je taktiež možné uzamknúť kliknutím na zaškrtávacie okienko na začiatku cenovej hladiny, čím sa táto cena pre danú cenovú hladinu nebude dať dodatočne meniť pri predaji. Odomknúť cenovú hladinu je možné opätovným kliknutím na zaškrtávacie okienko.

Tip: Pri zadávaní predajnej ceny je úplne jedno či zadáte cenu (s DPH, bez DPH, duálne ceny, ...), maržu alebo percentuálnu zľavu, pretože ostatne položky (ceny, marža, zľava) sa v danej cenovej kategórii automaticky prepočítajú.

Základné vytvorenie skladovej karty popisuje aj nasledovné video.

Skladové množstvo

V pravej hornej časti Množstvo okna Skladová karta je možné vidieť a zadať niektoré údaje ohľadom skladového množstva danej položky:

  • Mn. obj. - objednávané množstvo - zvyčajné objednávané množstvo, ktoré sa predvyplní pri objednávke.
  • Mn. min. - minimálne množstvo na sklade. Ak sa množstvo na sklade dostane pod túto hodnotu, aplikácia umožňuje pozerať tieto skutočnosti.
  • Mn. max. - maximálne množstvo na sklade. Ak sa množstvo na sklade dostane nad túto hodnotu, aplikácia umožňuje pozerať tieto skutočnosti.

Nasledujúce položky nie je možné upravovať v okne skladovej karty.

  • Mn. obj. - množstvo, ktoré je momentálne objednané.
  • Mn. - aktuálne množstvo na sklade.
  • Mn. odl. - odložené množstvo.
  • Mn. rez. - rezervované množstvo, ktoré je evidované v odberateľských objednávkach.
  • Mn. poč. - počiatočné množstvo na sklade. 
  • Cena. poč. - počiatočná cena.

Základný popis skladového množstva skladovej karty popisuje aj nasledovné video.

 • Rozšírenia

Popis záložky Rozšírenia na skladovej karte
Popis záložky Rozšírenia na skladovej karte

Tu je možné zadať:

  • Čiarový kód / MJ - čiarový kód. Je možné zadať viacero čiarových kódov jednej skladovej karte, pričom jednotlivé čiarové kódy oddeľujte bodkočiarkou.
  • Čiarový kód / balenie - čiarový kód balenia. Taktiež je možné zadať viacero čiarových kódov oddelených bodkočiarkou.
  • PLU - číslo položky v pokladni. Taktiež je možné zadať viacero PLU oddelených bodkočiarkou.
  • Kód karty - kód skladovej karty používaný v aplikácii napríklad pri vyhľadávaní.
  • Hmotnosť / MJ (kg) - hmotnosť na mernú jednotku.
  • Objem / MJ (m3 / l) - objem na mernú jednotku .

Napríklad pri fľaši 0,7l zadajte objem 0,7.

  • ... ďalšie nastavenia sú intuitívne, ale za spomenutie určite stojí
  • Obsah alkoholu v % - je potrebné zadať pri alkohole.

Napríklad pri fľaši 38% zadajte obsah alkoholu 38.

Niektoré z týchto nastavení slúžia na ďalšie účely v aplikácii, iné majú iba informatívny charakter.

Na základe zadaných údajov o objeme na MJ a obsahu alkoholu je možné vytvárať rôzne štatistiky pre colný úrad, prípadne iné výpisy týkajúce sa predaja alkoholu v spotrebiteľskom balení liehu.

 • Kategórie

Popis záložky Kategórie na skladovej karte
Popis záložky Kategórie na skladovej karte
  • Ak sú v aplikácii vytvorené skladové kategórie, je možné do týchto kategórií karty následne zaraďovať. Je možné ich tak jednoducho filtrovať, či už pri vyhľadávaní v sklade alebo pri predaji. Viac informácií o možnostiach kategórií sa dozviete v návode Skladové karty - stromové kategórie. Po zaradení skladovej karty do kategórie sa zobrazia tzv. Užívateľské vlastnosti, ktoré je na karte možné nadefinovať. (Napr. Zariadenia tlač, POS - vlastnosť definuje na ktorej bonovacej/objednávkovej tlačiarni sa má tlačiť objednávka slúžiaca napr. ako podklad pre prípravu jedla pre kuchára. Ďalšie informácie o týchto vlastnostiach sa dozviete v návode Užívateľské vlastnosti v aplikácii iKelp Predajca.)
 • Viaz. karty

Popis záložky Viaz. karty na skladovej karte
Popis záložky Viaz. karty na skladovej karte
  • Obsahuje - zoznam kariet, ktoré sú naviazané na túto kartu. (Výberom karty a jej pridaním do zoznamu kliknutím na tlačidlo P sa medzi týmito kartami vytvorí väzba, ak sa pri predaji vyberie tá karta, na ktorej bola nastavená väzba na inú kartu, automaticky sa pri predaji naúčtuje aj naviazaná položka. Napr. ak sa predáva pivo, môže byť k tejto karte naviazaná fľaša ktorá sa utomaticky pri predaji naúčtuje. Ak sa účtuje 5x pivo, automaticky sa naúčtuje 5x fľaša.)
  • Obsahujú - zoznam kariet ktoré obsahujú danú skladovú kartu. Jedná sa o zoznam kariet na ktorých je táto karta nastavená v záložke Obsahuje a teda majú medzi sebou väzbu.
  • Receptúry - zoznam receptúr v ktorých sa skladová karta nachádza ako surovina vstupujúca do receptúry.
  • Alternatívy - zoznam alternatív k danej skladovej karte. Ak nie je práve daná položka skladom, je možné zobraziť jej alternatívy, teda položky ktoré dokážu danú položku nahradiť, aj keď môžu mať drobné odlišnosti. (Pomocou klávesovej skratky Ctrl+N je možné v zozname kariet zobraziť alternatívy danej skladovej karty.)
  • Odporúčať - zoznam kariet, ktoré je vhodné s daným tovarom predávať a preto by sa pri predaji mal ponúkať. (Vhodné napr. pri rôznych elektronických zariadeniach kde batérie nie sú súčasťou balenia a pod. Pomocou klávesovej skratky Ctrl+M si môžete v zozname kariet tento odporúčaný tovar zobraziť.)
 • Cenníky

Popis záložky Cenníky na skladovej karte
Popis záložky Cenníky na skladovej karte
  • Zoznam cenníkov, do ktorých je skladová karta zaradená. V zozname je uvedená predajná cenníková cena, názov cenníka do ktorého je karta zaradená, jeho poradie a platnosť.Okrem zadávania zliav pri predaji, či už konkrétnemu alebo anonymnému zákazníkovi, aplikácia umožňuje definovania cenníkov, ktoré je možné využívať v aplikácii na definovanie rôznych akcií pre zákazníkov. Cenníky je možné nastaviť pre všetkých, alebo vybraných zákazníkov definovaním rôznych pravidiel napr. zliav na konkrétne karty, kategórie, či nadefinovanie zliav v konkrétnom čase (ktorá môže byť v rámci konkrétnych hodín alebo dní) a pod. Jedná sa o systém zliav, ktorý je možné nadefinovať aj vopred a nastavením platnosti začne platiť v definovanom čase a pre konkrétnych alebo všetkých zákazníkov. Sami tak definujete, akú zľavu bude mať ktorý zákazník, obsluha len pri predaji vyberie kontakt a automaticky sa tak nastavia definované zľavy priamo pre neho. Viac informácií o cenníkoch sa dozviete v návode Cenníky - predstavenie a vytvorenie nového.

  • Odobrať - kliknutím na tlačidlo sa odoberie položka z cenníka.
  • Cenník - kliknutím na tlačidlo sa otvorí vybratý cenník.
 • Sklady

Popis záložky Sklady na skladovej karte
Popis záložky Sklady na skladovej karte
  • S - nastavenie definuje pre ktorý sklad je daná skladová karta skrytá, resp. na ktorom sklade sa nebude karta zobrazovať. (Nastavenie je vhodné aplikovať vtedy, ak sú dve prevádzky nad jednou databázou, ale predáva sa tu rozdielny sortiment. V jednej sa predávajú napr. potraviny a v druhej mäsové výrobky ale pre každú prevádzku je vytvorený nezávislý sklad.) Bližšie informácie sú popísané v návode Skrytie kariet vo vybranom sklade.
  • Sklad - zoznam skladov na ktorý sa karta nachádza, s informáciami o danej karte na danom sklade.
 • Dodávatelia

Popis záložky Dodávatelia na skladovej karte
Popis záložky Dodávatelia na skladovej karte
  • Zoznam dodávateľov od ktorých bol na danej skladovej karte realizovaný nákup, resp. boli zadaný ako kontakt v príjemke.
 • Obrázky

Popis záložky Obrázky na skladovej karte
Popis záložky Obrázky na skladovej karte
  • Na skladovej karte je možné nadefinovať obrázky, ktoré sa môžu zobrazovať napr. na tlačidlách v predaji na dotykovej pokladni, prípadne ak máte aplikáciu prepojenú s e-shopom, je možné nadefinovať v aplikácii aj obrázky pre e-shop.

  • Hlavnýnastavenie hlavného obrázka pre tovar. Ak je na karte pridaných viacero obrázkov, týmto je možné definovať, ktorý bude ako hlavný.
   • Zobrazenie - výberom typu zobrazenia upravíte rozmer obrázka pre zobrazenie. Výber neovplyvní jeho následné zobrazenie na dotykovej pokladni alebo na eshope.
  • Galéria - v zozname obrázkov je možné po kliknutí pravého tlačidla myši pridávať ďalšie obrázky. Tieto sa následne budú na eshope zobrazovať ako galéria.
 • E-shop

Popis záložky E-shop na skladovej karte
Popis záložky E-shop na skladovej karte

Aplikáciu iKelp Predajca je možné prepojiť aj s e-shopom. Na skladovej karte je možné nastaviť údaje, ktoré sa následne budú na webe zobrazovať.
  • Základné

   • Názov - skladová karta môže, ale nemusí mať pre e-shop iný názov ako má v aplikácii. Ak položka nie je zafajknutá, použije sa názov zo záložky Údaje na skladovej karte.
   • Popis - rozšírený popis skladovej karty. Ak položka Popis nie je zafajknutá, použije sa Doplnkový text zo záložky Údaje na skladovej karte.
  • Nastavenia

   • Zákaz predaja - zákaz predaja pre e-shop, aj keď je kartu možné v aplikácii predať, na e-shope sa tovar nebude zobrazovať.
   • Zdielanie - nastavenie zdielania, resp. či sa karta bude na e-shop posielať alebo nie. Ak zdielanie nie je nastavené, karta sa na e-shop neprenesie. Pri nastavení Podľa kategórií sa berú nastavenia zdielania kategórie do ktorej je karta zaradená. 
   • Stav mn. <= 0 - stav, ktorý sa bude pri karte na e-shope zobrazovať, ak je menšie, alebo rovné nule. Je možné použiť globálne nastavenia, prípadne vybrať konkrétny popis pre danú skladovú kartu. (Napr. "Na objednávku do 24h, Na objednávku do 48h" a pod. Stavy je možné nastavovať v globálnych nastaveniach aplikácie.)
   • Stav mn. > 0- stav, ktorý sa bude pri karte na e-shope zobrazovať, ak je väčší ako nula. (Na karte je možné opäť použiť globálne nastavenia, kde je možné pomocou pravidiel nastaviť zobrazovaný stav. Napr. ak bude na karte mn. väčšie ako 5 sa zobrazí iný stav ako keď bude na karte 10, prípadne viac kusov. Tieto pravidlá je možné lubovolne nastavovať, prípadne na konkrétnej karte nastaviť stav ktorý sa bude zobrazovať stále, mimo týchto pravidiel.)
   • Novinka do - dátum, do kedy sa bude tovar zobrazovať na webe ako novinka.
Write by Author / Vytvorené by